Ocena brak

Stalowa Wola - analiza demograficzna

Autor /topamax Dodano /02.12.2007

STALOWA WOLA

I Charakterystyka położenia geograficznego i delimitacja obszaru badanego

Miasto Stalowa Wola znajduje się w obrębie województwa podkarpackiego, którego najbardziej na północ wysunięty powiat to powiat Stalowowolski. Stalowa Wola położona jest w Kotlinie Sandomierskiej, na lewym brzegu Sanu, na północno-wschodnim krańcu Puszczy Sandomierskiej, w mezoregionie Równiny Tarnobrzeskiej. Jest to miasto o charakte-rze przemysłowym, powstało na gruntach wsi Pławo jako jeden z ośrodków Centralnego Okręgu Przemysłowego.
Jest miastem o 60-letniej historii, powstałym w wyniku realizacji programu COP. Zlo-kalizowany tutaj przemysł zbrojeniowy, elektromaszynowy, hutniczy i energetyczny stanowił podstawy do intensywnego rozwoju miasta. W wyniku poniesionych ogromnych nakładów inwestycyjnych , Stalowa Wola stała się znaczącym ośrodkiem przemysłowym w Polsce, znanym z tradycji dobrej gospodarki. Świadczy o tym dynamiczny rozwój sektora prywatne-go oraz zmiany w strukturze organizacyjnej przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych
i usługowych.
Przemiany polityczno-społeczne a zwłaszcza funkcjonowanie gospodarki wolnoryn-kowej były ogromną szansą w pełni wykorzystaną przez Stalową Wole. Miasto z założenia przemysłowe , dzięki inwestycjom zmierzającym do poprawy stanu środowiska naturalnego (oczyszczalnie ścieków , wyposażenie emitorów w cyklony, multicyklony, filtry i odpylacze, rekultywacja składowisk odpadów) jest czyste i przyjazne ekologicznie dla 72 tysięcy jego mieszkańców.
Okolice Stalowej Woli to obszar o dużych walorach turystycznych . Duże obszary le-śne, do których przylega miasto (będące pozostałością po dawnej Puszczy Sandomierskiej) , na których żyją liczne gatunki fauny i obfitość starych drzewostanów leśnych, tworzy atrak-cyjne środowisko naturalne i sprzyja rozwojowi turystyki. W niedużej odległości od Stalowej Woli istnieje możliwość odbywania atrakcyjnych wycieczek, a także polowań (dziki, sarny, jelenie), oraz odstrzału zajęcy, bażantów i dzikiego ptactwa.
Stalowa Wola leży przy krajowej drodze 859 w niedalekim sąsiedztwie (ponad 30 km) takich ośrodków miejskich, jak Sandomierz czy Tarnobrzeg. Stalowa Wola jest w regionie ważnym węzłem komunikacyjnym. Położona jest na skrzyżowaniu dróg północ-południe
i wschód-zachód. W odległości ok. 60 km od miasta planowana jest budowa autostrady A-4.
Węzeł kolejowy w Stalowej Woli-Rozwadowie posiada bezpośrednie połączenie z Przemy-ślem, Krakowem, Lublinem, Warszawą, Łodzią i Poznaniem a także z miastami Śląska
i Wrocławiem. W odległości ok. 10 km od Stalowej Woli przebiega szeroko-torowa trasa LHS (Linia Hutniczo-Siarkowa), łącząca bezpośrednio Katowice z centrami przemysłowymi Ukrainy.
Stalowa Wola jest wiec doskonałym miejscem do rozwoju handlu , usług i instytucji finansowych nakierowanych na ekspansje w kierunku na wschód i południe, stwarzając do-godne warunki do połączeń z północą i zachodem.

Podobne prace

Do góry