Ocena brak

Środki odwoławcze od postanowień sądów administracyjnych

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Środkiem odwoławczym jest zażalenie. Nie jest wyłącznym środkiem odwoławczym od postanowień, albowiem jeżeli chodzi o postanowienia kończące postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, to od tych postanowień służy skarga kasacyjna. Prawo zażalenia do NSA służy od postanowień wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Zażalenie służy na postanowienia, których przedmiotem jest:

  • Przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;

  • Wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

  • Zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;

  • Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;

  • Sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

  • Oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

  • Odrzucenie skargi kasacyjnej;

  • Odrzucenie zażalenia;

  • Zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;

  • Ukaranie grzywną.

Legitymacja do złożenia zażalenia. Zażalenie służy stronom postępowania, uczestnikom postępowania oraz osobom, organizacji społecznej, których sąd nie dopuścił do udziału w postępowaniu, prokuratorowi, RPO.

Warunki formalne zażalenia. Treść i forma zażalenia powinny czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wnioski o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Termin. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wpis. Warunkiem formalnym zażalenia jest uiszczenie wpisu.

Podobne prace

Do góry