Ocena brak

Środki odwoławcze od orzeczeń wojewódzkich sądów administracyjnych

Autor /luck25 Dodano /10.08.2011

Środkami odwoławczymi od orzeczeń woj. sądów adm są-skarga kasacyjna i zażalenie

Skarga kasacyjna jest instytucją procesową, która stwarza możliwość prawną legitymowanym podmiotom żądania weryfikacji orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego przez NSA. Z istoty modelu kasacyjnego wynika, że NSA ma wyłącznie kompetencje kasacyjne – uchylenia zaskarżonego orzeczenia. Od tej reguły jest dopuszczony wyjątek. NSA jeżeli stwierdzi że w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym nie naruszono przepisów postępowania, które mogły mieć istotny wpływ na wynik sprawy, a zachodzi jedynie naruszenie prawa materialnego, może uchylić zaskarżone orzeczenie i rozpoznać skargę.

Przedmiot zaskarżenia i podstawy skargi kasacyjnej. Przedmiotem zaskarżenia tym środkiem odwoławczym są wyroki oraz postępowania kończące postępowanie w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skarga służy od wyroków wojewódzkiego sądu administracyjnego. Skarga służy od postanowień, ale tylko kończących postępowanie w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Generalna zasadą jest że od każdego postanowienia w sprawie służy skarga kasacyjna. Przepisy szczególne mogą stanowić inaczej. Tak np. od postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej służy zażalenie, ale na postanowienie o umorzeniu postępowania służy skarga kasacyjna.

Podstawy skargi kasacyjnej. Skargę kasacyjną można oprzeć na następujących podstawach:

 • naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie;

 • naruszenie przepisów postępowania, jeżeli uchybienie to mogło mieć istotny wpływ na wynik sprawy.

Pierwsza podstawa kasacji naruszenie prawa materialnego przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie jest związana z kontrolą godności z prawem zaskarżonego działania lub bezczynności organu wykonującego AP.

Legitymację do złożenia skargi ma:

 • strona. Postępowanie sądowoadministracyjne jest postępowaniem kontradyktoryjnym, w którym stronami są skarżący oraz organ, którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Legitymację zatem do złożenia skargi kasacyjnej mają skarżący oraz organ. Legitymacje mają też uczestnicy postępowania;

 • prokurator – niezależnie od tego czy brał udział w postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności lub praw człowieka i obywatela;

 • RPO – niezależnie od tego czy brał udział w postępowaniu jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności lub praw człowieka i obywatela.

Przymus zastępstwa. Pojęciem tym należy objąć obowiązek sporządzenia skargi przez podmioty powołane do pomocy prawnej reprezentacji stron.

Skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Skarga kasacyjna może być sporządzona tez przez doradcą podatkowego lub rzecznika patentowego.

Przymus zastępstwa nie obowiązuje gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo gdy skarg wnosi prokurator lub RPO.

Przymus zastępstwa obowiązuje bezwzględnie. Oznacza to, że jeżeli skarga nie została sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego lub w zakresie wyznaczonym przez doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego podlega odrzuceniu.

Uzupełnienie skargi kasacyjnej przez jej podpisanie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego może nastąpić tylko w ustawowym terminie do jej wniesienia.

Ustanowienie przymusu zastępstwa ogranicza dostęp do skargi kasacyjnej osobom, które nie mają środków do pokrycia kosztów zastępstwa. To ograniczenie strony dostępu do skargi kasacyjnej może być zniesione, jeżeli stronie zostanie przyznana pomoc prawna, ale w ustawowym terminie do wniesienia skargi.

Cofnięcie skargi kasacyjnej. Podmiot wnoszący skargę kasacyjną ma prawo rozporządzalności nie tylko w zakresie wniesienia ale i cofnięcia skargi kasacyjnej. Cofnięcie skargi kasacyjnej wiąże NSA, który jest związany granicami tej skargi.

Wymagania skargi kasacyjnej

Treść i forma skargi kasacyjnej. Wymagania co do treści skargi kasacyjnej można podzielić na materialne i formalne.

ELEMENTY FORMALNE

Skarga kasacyjna powinna czynić zadość wymaganiom stawianym pismom w postępowaniu sądowym oraz zawierać:

 • Oznaczenie zaskarżonego orzeczenia ze wskazaniem czy jest ono zaskarżone w całości czy w części;

 • Przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie;

 • Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany.

Do skargi kasacyjnej należy dołączyć jej odpis w celu doręczenia stronom.

ELEMENTY MATERIALNE

 • Określenie zakresu zaskarżenia orzeczenia wojewódzkiego sądu administracyjnego;

 • Podstaw kasacji i ich uzasadnienie;

 • Wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu uchylenia lub zmiany.

Aby nadać bieg skardze kasacyjnej muszą być określone podstawy kasacji. Wskazanie podstaw kasacji to określenie konkretnego przepisu prawa materialnego lub procesowego, który został naruszony. Nie wystarcza tylko powołanie, ale zarzut naruszenia określonego przepisu prawnego musi być uzasadniony.

Warunkiem materialnym skargi kasacyjnej jest zawarcie w niej wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądanego uchylenia lub zmiany. Ten element skargi kasacyjnej jest istotny z uwagi na to, że NSA rozpoznaje skargę w granicach skargi kasacyjnej. Brak zatem w tym zakresie skargi kasacyjnej powoduje jej odrzucenie.

Ważnym elementem strony materialnej skargi kasacyjnej jest jej podpisanie przez adwokata, radcę prawnego lub w określonym zakresie – doradcę podatkowego lub rzecznika patentowego. Brak podpisu powoduje odrzucenie skargi.

Braki formalne mogą zostać usunięte, wymagania materialne zaś prowadzą do niedopuszczalności skargi kasacyjnej. Są to braki, które wyłączają zakwalifikowanie pisma do skargi kasacyjnej wykluczają dopuszczalność uzupełnienia powodując niedopuszczalność kasacji.

Termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Skargę kasacyjną wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Termin ten wiąże też prokuratora i RPO.

Tryb wnoszenia skargi kasacyjnej. Skargę kasacyjną wnosi się do wojewódzkiego sądu administracyjnego, który wydał zaskarżone orzeczenie.

Wpis od skargi kasacyjnej. Od skargi kasacyjnej pobierany jest wpis.

Drugim środkiem odwoławczym jest zażalenie. Nie jest wyłącznym środkiem odwoławczym od postanowień, albowiem jeżeli chodzi o postanowienia kończące postępowanie przed wojewódzkim sądem administracyjnym, to od tych postanowień służy skarga kasacyjna. Prawo zażalenia do NSA służy od postanowień wojewódzkiego sądu administracyjnego w przypadkach przewidzianych w ustawie.

Zażalenie służy na postanowienia, których przedmiotem jest:

 • Przekazanie sprawy innemu sądowi administracyjnemu;

 • Wstrzymanie lub odmowa wstrzymania wykonania decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;

 • Zawieszenie postępowania i odmowa podjęcia zawieszonego postępowania;

 • Odmowa sporządzenia uzasadnienia wyroku;

 • Sprostowanie lub wykładnia orzeczenia albo ich odmowa;

 • Oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego;

 • Odrzucenie skargi kasacyjnej;

 • Odrzucenie zażalenia;

 • Zwrot kosztów postępowania, jeżeli strona nie wnosi skargi kasacyjnej;

 • Ukaranie grzywną.

Legitymacja do złożenia zażalenia. Zażalenie służy stronom postępowania, uczestnikom postępowania oraz osobom, organizacji społecznej, których sąd nie dopuścił do udziału w postępowaniu, prokuratorowi, RPO.

Warunki formalne zażalenia. Treść i forma zażalenia powinny czynić zadość wymaganiom pisma procesowego oraz zawierać wskazanie zaskarżonego postanowienia i wnioski o jego zmianę lub uchylenie, jak również zwięzłe uzasadnienie zażalenia.

Termin. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Wpis. Warunkiem formalnym zażalenia jest uiszczenie wpisu.

Podobne prace

Do góry