Ocena brak

ŚRODKI JĘZYKOWE JAKO CZYNNIKI KOMUNIKACJI PRZEDSIĘBIORSTWA Z OTOCZENIEM - MÓWIONE FORMY KOMUNIKACJI

Autor /MrBean Dodano /12.04.2013

Publikacje pisemne są dogodnym środkiem komunikacji z odbiorcami, ponieważ pozwalają dotrzeć do wielu osóbz informacją zindywidualizowaną pod względem formyi treści. Poza tym są o tyle wygodne, że można je przygotować wcześniej i w razie potrzeby przekazywaćzainteresowanym. Jednak słowo mówione ma nad nimi wielką przewagę -w tym przypadku bowiem musi zaistniećkontakt między nadawcą a odbiorcą komunikatu (przynajmniej pośredni, za pomocą radia lub telewizji), co pozwala napełniejsze, bardziej efektywne wpływanie na odbiorcę.

Warto w tym momencie zwrócić uwagę na jedną z tych form - trudną, ale bardzo ważną umiejętność przemawiania.Napisanie i wygłoszenie dobrego przemówienia jest jedną z podstawowych umiejętności, które powinien opanowaćspecjalista ds. public relations. Przydatna okazuje się tutaj znajomość reguł retoryki oraz podstawowych zasad publicznejprezentacji. Zdarza się jednak często, że specjalista ds. public relations ma za zadanie przygotować przemówienie wygłaszane przez inną osobę. W tym przypadku należy mieć na uwadze, aby tekst został napisany wyjątkowo starannie, zuwzględnieniem osobowości mówcy.

PODSUMOWANIE

1. Komunikacja to społeczne działanie polegające na wymianie informacji między co najmniej dwoma członkamiinstytucjonalnego systemu stosunków (społecznego, międzyludzkiego).

2. W procesie komunikacji nadawca po nawiązaniu kontaktu wysyła do odbiorcy komunikat sformułowany w danymkodzie. Komunikat jest przekazywany kanałem komunikacyjnym i jest zarazem usytuowany w pewnym kontekście.

3. Do zagrożeń efektywnej komunikacji można zaliczyć błędy językowe, makaronizmy, używanie wyrażeń nieznanychodbiorcom żargonu branżowego) oraz przesadny puryzm językowy.

4. Podstawowe warunki skuteczności przekazu informacyjnego, to wierność, szczegółowość, ścisłość, zwięzłość iszybkość.

5. Podstawową zasadą pisania tekstu jest oddzielenie informacji od komentarza.

6. Informacja jest opisaniem przedmiotu wypowiedzi, odpowiada na siedem pytań: co, kto, gdzie, kiedy, jak, dlaczego i(ewentualnie) z jakimi skutkami.

7. Komentarz to zajęcie stanowiska (zazwyczaj publicznie i z uwzględnieniem środków masowego przekazu) wobecjakiegoś faktu lub wydarzenia interesującego słuchaczy lub czytelników.

8. Public relations korzysta ze sposobów wypracowanych przez wiele dziedzin, w tym retoryki, czyli sztukiprzekonywania lub przemawiania, a także socjotechniki, która dąży do racjonalnej zmiany rzeczywistości społecznej.

9. Propaganda to celowe perswazyjne oddziaływanie na zbiorowość, zmierzające do kształtowania postaw ludzkich wcelu wywołania pożądanych zachowań. Możemy wyróżnić propagandę perswazyjną oraz informacyjną. Public relations ipropaganda są bliskimi dziedzinami, ale różni je intencja działania.

10. Do pisemnych form komunikowania możemy zaliczyć wiele gatunków, m.in. komunikaty prasowe, backgrounders,artykuły, ulotki, foldery i broszury, biuletyny, sprawozdania, korespondencję oraz wizytówki.

Do góry