Ocena brak

ŚRODKI JĘZYKOWE JAKO CZYNNIKI KOMUNIKACJI PRZEDSIĘBIORSTWA Z OTOCZENIEM - ISTOTA KOMUNIKACJI

Autor /MrBean Dodano /12.04.2013

Podstawowym elementem działania public relations jest komunikacja, którą można rozumieć rozmaicie: od traktowaniajej jako podstawy wszelkich działań ludzi, po zwrócenie uwagi tylko na porozumiewanie się słowne.Etymologicznie słowo komunikacja pochodzi z łaciny, gdzie „communicatio" oznacza komunikat lub doniesienie, a„communicare" - robić coś między sobą, dzielić, brać udział, czynić coś powszechnie wiadomym.

Można przyjąć, że komunikacja to społeczne działanie polegające na wymianie informacji między co najmniejdwoma członkami instytucjonalnego systemu stosunków (społecznego, międzyludzkiego).

W pracy public relations można spotkać się z wszystkimi wymienionymi rodzajami komunikacji; system identyfikacjiwizualnej jest właśnie komunikowaniem się poprzez znaki i symbole, zawiera w sobie także wskazania co do ustalonychdźwięków (np. sygnały zapowiadające pełniące funkcję dźwiękowych symboli firmowych); słowo mówione i pisane jestpodstawową formą pracy public relations, a zachowania niewerbalne nabierają znaczenia w takich sytuacjach, jakwystąpienie publiczne, przemówienia czy wywiad telewizyjny.

Wszelkie działania mające na celu utrzymanie właściwego wizerunku firmy czy też wykreowanie nowego produktuwymagają od public relations zastosowania odpowiednich środków przekazu. Poniżej zostaną omówione różnezagadnienia związane ze środkami językowymi, które pozwalają trafić do wybranej odpowiednio grupy odbiorców orazwywołać u nich pożądaną reakcję.

Do góry