Ocena brak

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

Autor /marjan Dodano /14.11.2012

 

SPRZĘŻENIE ZWROTNE ang. feed back; fr. contreaction, retroaction, action en retour, nm. Ruckkopplung

Relacja symetryczna między dwoma —> układami, polegająca na tym, że gdy pierwszy oddziałuje na drugi, to jednocze­śnie drugi oddziałuje na pierwszy. Sprzę­żenie zwrotne może być dodatnie albo ujemne: dodatnie powoduje stopniowo coraz większe odchylenie układu złożone­go od stanu równowagi funkcjonalnej przez wzmacnianie oddziaływania; ujem­ne zachowuje ów stan przez osłabianie od­działywania (—>homeostaza/I/). Sprzę­żenie zwrotne ujemne ma wiele zastoso­wań w technice (np. żelazko elektryczne z termoregulacją, chłodziarka); w przyro­dzie występuje powszechnie, szczególnie gdy idzie o funkcjonowanie żywych orga­nizmów (-^ homeostaza /2/).

Sprzężenie zwrotne jest podstawowym pojęciem cybernetyki; za jego pomocą opi­suje się różnego rodzaju zjawiska: fizycz­ne, biologiczne, psychiczne, społeczne, ekonomiczne.

Podobne prace

Do góry