Ocena brak

Sprzeczność interesów w stosunkach międzynarodowych i ich skutki

Autor /Arnold Dodano /24.07.2011

Funkcjonowanie współczesnej społeczności międzynarodowej cechują różnice interesów, sprzeczności, spory i konflikty. W doktrynie publicznego prawa międzynarodowego definiuje się na ogół spór jako wyraz sprzeczności interesów między państwami. Może to dotyczyć tzw. żywotnych interesów państwa i zagrażać utrzymaniu międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. Są również spory, które wpływają niekorzystnie na stosunki międzynarodowe, lecz nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa międzynarodowego.

Ze względu na podłoże i charakter rozróżnia się spory polityczne i prawne. Zakwalifikowanie sporu jako politycznego umożliwiają takie kryteria jak interesy polityczne, racja stanu, żywotne interesy narodowe itp. Sporem prawnym jest spór, którego ocena opiera się na określonej normie prawa międzynarodowego. Statut Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej (STSM) z 1920 r. do sporów prawnych zaliczał:

- Spory wynikające z wykładni umowy;- Każdą kwestię prawa międzynarodowego;

- Ustalenie faktu stanowiącego pogwałcenie prawa międzynarodowego;

-Rodzaj i zakres odszkodowania należnego za zerwanie zobowiązań międzynarodowych.

Podstawą sporu jest sprzeczność interesów. Oznacza to taki stan stosunków między partnerami na arenie międzynarodowej, który dowodzi braku możliwości pogodzenia interesów obu stron. Dodatkowym czynnikiem stymulującym powstawanie sporu jest określony czyn państw, tzn. działanie, zaniechanie lub znoszenie, który nadaje sprzeczności interesów charakter polityczny, prawny lub ekonomiczny. Strony sporu manifestują swoją wolę, wysuwając własne żądania, pretensje i roszczenia lub kwestionując inne, a także w pewnych sytuacjach wyrażają sprzeciw.

Podobne prace

Do góry