Ocena brak

Sprawność intelektualna

Autor /demetrio Dodano /12.06.2014

Badania gerontologiczne wykazują, że sprawność intelektualna w podeszłym wieku nie zanika, wykazuje jedynie charakterystyczne dla tego wieku znamiona. Zarówno ogólna wiedza, jak i zasób słów zostają zachowane, chyba że doszło do ich wymazania przez zmiany organiczne w mózgu. Zdolność do zapamiętywania, koncentracji i czas reakcji zmniejszają się natomiast wraz z wiekiem. Stąd też dawna sprawność działania, tzn. wydolność, jest w starszym wieku ograniczona. Podczas wykonywania zadań nie podlegających kontroli czasu osoby w podeszłym wieku nie wykazują znamiennych różnic sprawnościowych.

Jakość sprawności intelektualnej nie musi maleć wraz z wiekiem, pod warunkiem jednak, że funkcje intelektualne pozostają w ciągłym użyciu i poddane są stałemu treningowi. Wymagania zawodowe, jakim musi sprostać starzejący się człowiek, są takim treningiem, który pozytywnie oddziałuje na jego fUnkcje intelektualne. Pozazawodowe zainteresowania również pomagają w podtrzymywaniu żywotności funkcji intelektualnych. Bodźce płynące z otoczenia społecznego (dom rodzinny, wychowanie, krąg przyjaciół, domy opieki itp.) mogą znacząco zapobiegać zaburzeniom sprawności intelektualnej. Ważną rolę, oczywiście, odgrywa stan zdrowia. Na zachowanie motywacji działania i możliwości uzyskiwania sukcesów wpływa postawa wobec perspektyw życiowych zarówno starzejącego się człowieka, jak i jego otoczenia.

 

Podobne prace

Do góry