Ocena brak

Sprawność fizyczna

Autor /Kotek Dodano /10.01.2013

sprawność fizyczna; ogólna, wieloczynnościowa i wielokierunkowa, złożona zdolność ruchowa człowieka zależna od synchronicznego współdziałania wielu układów narządów. Jest wypadkową szeregu właściwości organizmu, jak: 1) wydolność fizyczna (wysiłkowa) uwarunkowana sprawnością zaopatrzenia tlenowego ustroju i zależy m.in. od sprawności układów krążenia i oddychania; 2) zespół cech biofizycznych ustroju, które warunkują m.in. poziom zdolności ruchowej, jak: szybkość, wytrzymałość, gibkość. Są one uwarunkowane genetycznie i związane z wiekiem, płcią, konstytucją, kondycją; 3) wrodzone i nabyte umiejętności ruchowe, które zależą od złożonych mechanizmów odpowiedzialnych za koordynację ner-wowo-mięśniową, napięcie mięśni, koordynację równoważno-ruchową itp.; 4) cechy osobowościowe decydujące o psychicznej motywacji aktywności ruchowej: 5) sprawność psychiczna, zdolność postrzegania, koordynacji wzrokowo- i słuchowo-ruchowej itp.; 6) zdolność fizycznego i psychicznego przystosowania się do zewnętrznych warunków, w jakich odbywa się czynność ruchowa, praca. Sprawność fizyczna decyduje o wydajności, celowości, ekonomii wysiłku fizycznego. S. f. jest efektem wyćwiczenia powodującego przestrojenie regulacyjnych funkcji układu nerwowego i zmianę czynności całego organizmu. Człowiek sprawny fizycznie charakteryzuje się dużą wydolnością mięśni, krążenia, oddychania, wydzielania oraz termoregulacji. -> Sprawność ruchowa ogólna nie zawsze idzie w parze ze s. f., aczkolwiek warunkuje tę ostatnią. Szczegółowa s. f. to specjalizacja w zakresie ruchowych czynności poszczególnych dyscyplin sportowych, bądź też pracy zawodowej, wymagająca, łącznie z wydolnością ustroju, precyzyjnego opanowania ruchów.

Podobne prace

Do góry