Ocena brak

Sprawa zjednoczenia Niemiec w latach 1859 - 1866. Klęska Austrii

Autor /Zefiryn Dodano /10.05.2012

 

Powody dla których zjednoczenie Niemiec było nieuniknione: + przynależność prawie wszystkich państw niemieckich do Związku Celnego + rozwój sieci kolejowej przyczynił się do silniejszego związania księstw niemieckich + zjednoczenia pragnęli demokraci i socjaliści niemieccy + szczególnie po zjednoczeniu Włoch bujnie zaczął się rozwijać niemiecki ruch narodowy + po przegranej wojnie Rosja zaczęła w sprawach niemieckich stawać po stronie pruskiej.

Gdy Bismarck obejmował rządy nie liczył się w ogóle z przedstawicielstwem parlamentarnym. Rządził bez uchwały budżetu, która zależała od parlamentu, potem zaś rozwiązał sejm. Do 1866 ignorował uchwały sejmowe, w 1863 wprowadził ostrą cenzurę prasy.

Sprawa Szlezwiku i Holsztyna: + 1850 – Wielka Brytania, Austria, Francja, Rosja i Szwecja podpisują protokół londyński, gwarantował on granice Danii + 1863 – umiera król duński Fryderyk VII i tron obejmuje po nim jego szwagier Chrystian IX, według prawa nie mógł on być królem w księstwach niemieckich

+ Bismarck przekonał Austrię, że nie powinien w tej sprawie występować Związek Niemiecki, ale tylko Prusy i Austria + luty 1864 – Prusy i Austria rozpoczynają wojnę z Danią + wojska działały pod dowództwem marszałka Wrangla, pokonały one wojska duńskie w bitwie pod Duppel

+ 20 października 1864 – pokój w Wiedniu, Dania zrzeka się księstw na rzecz Prus i Austrii + w obu księstwach ustanowiono kondominium, czyli wspólne rządy austriacko-pruskie + sierpień 1865 umowa Austrii z Prusami w Gastein, Prusy otrzymały Szlezwik, a Austria Holsztyn.

Przebieg konfliktu prusko-austriackiego: + październik 1865 – spotkanie Bismarcka z Napoleonem III w Biarritz, gwarantuje ono neutralność Francji w przyszłym konflikcie, poza tym Prusy uzyskały sojusz z Włochami + Prusy rozpoczęły konflikt + liczba wojska mniej więcej była po obu stronach taka sama, ale Prusy miały przewagę techniczną, poza tym szefem sztabu generalnego był świetny strateg Helmut Moltke

+ 3 lipca 1866 bitwa pod Sadową, klęska Austrii + na froncie włoskim Austria wygrała bitwę pod Custozzą, ale nie przesądziła ona losów wojny + 23 sierpnia 1866 – pokój w Pradze.

Warunki pokoju praskiego: + Austria godzi się na rozwiązanie Związku Niemieckiego + miała powstać nowa organizacja niemiecka, ale bez udziału Austrii + zrzeka się także praw do Szlezwiku i Holsztynu + płaci 40 mln talarów kontrybucji wojennej.

Na mocy pokoju w Wiedniu Włosi otrzymali Wenecję od Austrii.

1 lipca 1867 zaczęła obowiązywać konstytucja, która tworzyła państwo związkowe, w którym Prusy miały głos decydujący, nosiło ono nazwę Związku Północnoniemieckiego.

Organizacja Związku Północnoniemieckiego: + władza prawodawcza należała do rady związkowej i sejmu + wybory były powszechne + władza wykonawcza należała do kanclerza + prezydentem Związku był zarazem królem Prus + prezydent Związku miał ogromną władzę, miał m. in. prawo weta absolutnego.

Państwa południowoniemieckie (Badenia, Wirtembergia) Bismarck zastraszył postawą Francji, co skłoniło je do współpracy.

Austria załamana po wojnie z Prusami obawiała się wzrostu żądań Węgrów, dlatego 3 kwietnia 1867 uchwalono, że cesarstwo austriackie i królestwo węgierskie będą połączone unią personalną i rzeczową. Każde z tych państw miało mieć własny ustrój wewnętrzny, własny parlament i rząd. Do zagadnień wspólnych zaliczono politykę zagraniczną, wojsko i skarb.

Przyjęto nazwę Monarchii Austriacko-Węgierskiej (Austro-Węgry). Jednocześnie uchwalono zmiany w konstytucji (tzw. konstytucja grudniowa), które przetrwały do 1918. Rozgoryczeni Czesi zaczęli demonstrować swoje niezadowolenie, ponieważ spodziewali się przekształcenia państwa w federację.

Podobne prace

Do góry