Ocena brak

Sposoby uprawiania teorii wychowania - Refleksja poszukująca nad wychowaniem

Autor /Igor Dodano /31.08.2011

W odwoływaniu się do refleksji poszukującej nad wychowaniem chodzi przede wszystkim o sprecyzowanie używanych w teorii wycho­wania pojęć, ukazanie złożoności procesu wychowania, łącznie z cela­mi i metodami ich realizacji, uporządkowanie wiedzy o wychowaniu oraz poszerzanie i pogłębianie jej za pomocą informacji czerpanych z nauk, takich jak psychologia rozwojowa, wychowawcza i społeczna, psychologia osobowości, socjologia wychowania, antropologia filo­zoficzna, aksjologia i etologia. Chodzi tu także o poszukiwanie zasad­ności twierdzeń głoszonych w obrębie teorii wychowania, zgodnie z określonym paradygmatem jej uprawiania. Wzmiankowana tu refleksja zakłada krytyczne omówienie i analizę interesujących teoretyka wycho­wania problemów oraz dostrzeżenie przez niego błędów, nieścisłości i uproszczeń w przedstawianiu oraz uzasadnianiu cudzych i własnych stanowisk dotyczących zagadnień wychowawczych.

Należy też podkreślić, że poprawna i dostatecznie pogłębiona re­fleksja nad wychowaniem na ogół nie jest możliwa bez korzystania z literatury obcojęzycznej. Pomijanie tego dorobku przypomina wywa­żanie otwartych drzwi — to stwarzanie pozorów odkrywczości poprzez proponowanie rzekomo nowej koncepcji wychowania.

Niemniej refleksja poszukująca, pomimo swej poprawności logicznej i merytorycznej, w uprawianiu teorii wychowania nie wystarcza. Teoria wychowania, będąc nauką praktyczną (podobnie jak medycyna), ma bowiem ułatwiać rozwiązywanie konkretnych problemów, z jakimi się spotykają w swej pracy wychowawczej rodzice, wychowawcy i nauczy­ciele. Pełni ona przecież — oprócz funkcji czysto poznawczej — także funkcję usługową na rzecz szeroko rozumianej praktyki pedagogicznej.

Związane z tym zadanie wymaga oczywiście czegoś więcej niż świadomej refleksji. Bez wsparcia jej o badanie empiryczne i własne doświadczenia pedagogiczne zazwyczaj zostaje pozbawiona wystarczającej siły nośnej jako źródła wiedzy przydatnej w rozwiązywaniu problemów natury wychowawczej. Słowem, w miarę skuteczne uprawianie teorii wchowania nie może się obyć bez praktyki pedagogicznej.

Podobne prace

Do góry