Ocena brak

SPOSOBY ISTNIENIA I OSTATECZNA RACJA BYTÓW

Autor /Ed123 Dodano /08.07.2011

Każdy byt jest współkonstytuowany przez odrębny akt istnienia, proporcjonalny do jego istoty. Pewne treści nadają się do tego,  Ŝeby kwalifikowały podmiot czegoś, inne -  Ŝeby były cechami nierelacjonalnymi, inne - Ŝeby były cechami relacjonalnymi. Odpowiednio do nich róŜnicują się pewne typy, odmiany, sposoby istnienia. Pewne byty charakteryzują się podobną czy taką samą pozycją ontyczną (egzystencjalną). W obrębie bytów realnych moŜna pod tym względem wyróŜnić substancje, przypadłości, relacje. Niektórzy proponują wyróŜnić jeszcze inne postacie bytu realnego, np. procesy.

Byty realne są - samodzielnymi lub niesamodzielnymi - ośrodkami działania, partnerami związków przyczynowych, istnieją niezaleŜnie od świadomości poznającej czy poŜądającej. Oprócz nich wymienić trzeba byty czysto intencjonalne, istniejące i ukwalifikowane wyłącznie dzięki odpowiednim (twórczym) operacjom świadomości. Mogą być one związane z przedmiotami fizycz-nymi (jak np. obraz malarski z realnym kawałkiem płótna czy deski), jednak stanowią całość odrębną. Nie są partnerami oddziaływania przyczynowego, tylko przedmiotami  świadomości i mają dla niej sens. Wszystkie te postaci bytu istnieją niekoniecznie (przygodnie), pochodnie i - w myśl zasady racji dostatecznej, która jest zarazem zasadą racji ostatecznej - ostatecznie wymagają, jako warunku koniecznego swego istnienia (i swych kwalifikacji), istnienia (i działania) transcendentnego wobec nich Absolutu osobowego, Boga.

Podobne prace

Do góry