Ocena brak

Społeczna rola nauczyciela jako wychowawcy klasy

Autor /asa-la Dodano /15.08.2007

Nauczyciel, a w szczególności wychowawca ma wielki wpływ na jakość pracy klasy oraz kształt życia klasowego. Aby mógł on poprzez swoje zachowania pomagać uczniowi w jego rozwoju, musi posiadać określone kwalifikacje zawodowe. Pozwolą mu one w sposób konstruktywny, twórczy i zaangażowany wypełniać właściwie swą rolę. Aby prawidłowo określić rolę wychowawcy należy powiedzieć coś na temat pojęcia ?rola społeczna?.
W każdej grupie społecznej istnieje zróżnicowanie pozycji społecznej jej członków, co tworzy określoną strukturę grupową; członkowie pełnią w grupie określone role społ. i przestrzegają obowiązujących norm.
Jest wiele definicji roli społ., ale wspólne dla większości z nich jest to, że pojmuje się ją, jako dynamiczny element struktury społecznej związany z pozycją lub statusem społecznym i że różne są oczekiwania związane z określoną rolą w zależności od miejsca, pozycji lub statusu w danym systemie społecznym.
Role społeczne prawie nigdy nie stanowią pojedynczych elementów struktur grupowych, ale łączą się w pewne układy, tworząc w ten sposób specyficzny rodzaj struktur wewnątrz- i międzygrupowych. Jednostka w zależności od nacisku i oczekiwań poszczególnych partnerów odgrywa zespół odmian tej samej roli zwany złożonym zespołem ról. Z takim stanem mamy do czynienia w przypadku wychowawcy klasy.
Charakterystyka właściwości roli wychowawcy klasy

Stosunkowo dość późno teoria roli społ. znalazła zastosowanie w odniesieniu do nauczyciela, a w stosunku do wychowawcy do tej pory ma bardzo rzadkie zastosowanie.
Oto charakterystyczne właściwości roli wychowawcy klasy:
? Należy rozpatrywać ją jako jedną z ról zawodowych nauczyciela,
? Rola ta należy do ról komplementarnych (uzupełniających, dopełniających),
? Pełni ją ten nauczyciel, który zajmuje określoną pozycję w układzie formalnych struktur szkoły, umiejscowioną w hierarchii tych struktur między uczniami danej klasy, a dyrekcją szkoły,
? Nauczyciel pełniący rolę wychowawcy klasy zajmuje pozycję, która znajduje się poza strukturą klasy,
? Osobę pełniącą tę rolę należy zaliczyć do grupy wychowawców zajmujących się jej pełnieniem w sposób profesjonalny,
? Realizowana jest zawsze w ramach instytucji szkolnej (konsekwencją tego jest działanie wychowawcy nastawione na realizację tylko wartości ogólnospołecznych, które są w pewnym stopniu uwarunkowane strukturą organizacyjną i funkcjonalną szkoły),
? Tak w przepisach i normach, jak i w realizacji dość znacznie różni się ona od analogicznych ról realizowanych przez nauczycieli w innych krajach,
? Jest psychologicznie trudna (poczucie nieodwzajemnienia, niższości, negatywnego bilansu interakcji z uczniami),
? Podlega dość istotnym przemianom,

Podstawowe elementy składowe struktury zawodowej roli wychowawcy klasy

O tym, jak nauczyciel przyswaja sobie rolę wychowawcy klasy, jaka jest efektywność jego zachowań w trakcie jej realizacji, decyduje zawsze ?ja podmiotowe? nauczyciela jako autonomicznego twórcy i sprawcy zmian.

Podobne prace

Do góry