Ocena brak

SOCJOLOGIZM

Autor /marjan Dodano /13.11.2012

 

SOCJOLOGIZM ang. sociologism; fr. sociologisme; nm. Soziologismus

1. Kierunek przeciwstawny —> psychologizmowi, traktujący wszystkie dziedzi­ny humanistyki (kulturę, religię, moral­ność, naukę, język) jako społecznie zdeter­minowane i w związku z tym postulujący, aby były one badane za pomocą metody socjologicznej i wyjaśniane prawami so­cjologii. Podstawy teoretyczne socjologi- zmu rozwinął E. Durkheim.

Socjologizm w swej skrajnej postaci przy­pisuje socjologii możność rozwiązania wę­złowych zagadnień filozoficznych, np. w teorii poznania, a w szczególności ety­cznych i estetycznych.

a) Socjologizm etyczny — doktryna, we­dług której poczucie obowiązku jest odbi­ciem w indywidualnej świadomości wy­magań zbiorowości, a jedynym i ostatecz­nym celem obowiązku jest społeczeństwo (E. Durkheim, L. Levy-Bruhl).

b) Socjologizm estetyczny — doktryna, według której poczucie estetyczne jest fa­ktem świadomości zbiorowej, a sztuka wytwarza uczucia estetyczne o charakte­rze społecznym (}. M. Guyau).

2. soc. Tendencja do określania zjawisk społecznych jako rzeczywistości pierwot­nej i autonomicznej i w związku z tym do ich badania i wyjaśniania metodami i pra­wami socjologii bez uciekania się np. do pojęć zaczerpniętych z filozofii, psycholo­gii, biologii, us—> Naturalizm (4).

Podobne prace

Do góry