Ocena brak

Socjologia- ściąga

Autor /Zerpaphspeemy Dodano /20.11.2007

PRZEDMIOT BADAŃ SOCJOLOGII I MIEJSCE SOCJOLOGI WŚRÓD NAUK SPOŁECZNYCH.

Twórcą terminu socjologia był wybitny filozof francuski August Comte. Wywodzi się ono od dwóch słów z języka łacińskiego ?socjaolis? - społeczny i z języka greckiego ?logos? ? nauka.
Socjologia jest to nauka o rozwoju, o społeczeństwie, nauka a prawidłowościach rządzących ludzkim rozwojem(definicja PWN). Nauka o procesach społecznych o regułach, formach i przejawach życia społecznego. Człowiek jest istotą społeczną, która rodzi się i funkcjonuje prawidłowo tylko w społeczeństwie. Tylko w kontakcie z innymi ludźmi tworzy swój charakter, system wartości, osobowość, umiejętności porozumiewania się itp.
Socjologia jako nauka rozwinęła się na przełomie XIX i XX w. Wyodrębniła się z filozofii i ukształtowała jako samodzielna nauka. Postały teorie, podstawy i metody badawcze.
Teoria naukowa to system twierdzeń logicznie uporządkowanych w taki sposób, że pewnych naczelnych zdań tego zbioru wynikają wszystkie pozostałe zdana zbioru. Przyzwoicie zbudowana teorii naukowa nie zawiera w sobie zdań sprzecznych. Teorie buduje się poprzez weryfikację hipotez (twierdzenie, niepotwierdzone), czyli poprzez doświadczenia. Twórcami teorii socjologii byli wybitni badacze:Emil Durkncu , George Zimmel, współtwórcą był Teodor Abbel
Max Weber,Charles Kule
Według Jerzego Szarckiego teoria socjologii tym różni się od innych teorii, że jest prosta. Siłą socjologii jako nauki jest nie abstrakcyjna doskonałość formalna, lecz podejmowanie doniosłych problemów społecznych w sposób uporządkowany i racjonalny, czyli inaczej niż to czyni myślenie potoczne, w sposób konkretny, logicznie uporządkowany.
Urlich Beg stworzył teorię socjologii ryzyka, wg. Niego dzisiejsza bardzo zaawansowana nowoczesność zwłaszcza, jeżeli chodzi o procesy wytwarzania, procesy ekonomiczne towarzyszy duże społeczne ryzyko. Życie dla współczesnych pokoleń stało się niezwykle ryzykowne i trudno przewidywalne. Na naszych oczach następuje erozja więzi społecznych. Różne grupy społeczne coraz bardziej się od siebie oddalają. Wynikiem tego jest alienacja jednostki. Powiększa się ryzyko osiągnięcia kariery i jednocześnie nastąpiła polaryzacja postaw społecznych.
Każdy człowiek ma prawo do wolności, jednak ego wolność nie może szkodzić innym ludziom. Nadmiar wolności jest niebezpieczny, są pewne granice i normy, których należy przestrzegać. Beg twierdzi, że z jednej strony zwiększa się potencjał wolnościowy człowieka ( jest wolny świadomie) z drugiej strony coraz częściej podejmując samodzielne decyzje musi być przygotowany na konsekwencje złych wyborów. Każdy musi być przygotowany na to, że jego ścieżka życiowa może zakończyć się porażką.
Wnikliwe badania empiryczne - kontynuowane po dzień dzisiejszy, dzięki którym rozwinęły się różne subdyscypliny. Socjologia zaczęła się dzielić adekwatnie do poszczególnych dziedzin życia społecznego.

Podobne prace

Do góry