Ocena brak

SOCJALIZACJA

Autor /marjan Dodano /13.11.2012

 

SOCJALIZACJA socialitas = społe­czność, związek społeczny, towarzystwo) ang. socialization, social learning; fr. socialisation; nm. Sozialisation, Sozialisierung, Sozia-lisierungsprozefi, Vergesellschaftung

  1. soc, psych. Socjalizacja jed­nostki — uspołecznienie, proces przy­swajania sobie przez jednostkę wartości i norm grupowych, ról społecznych, po­staw, wzorów zachowania; -^ internaliza­cja wartości i norm grupowych odbywa się przez udział w społecznych interak­cjach. Socjalizacja odnosi się głównie do dzieci i obejmuje proces wpajania im umiejętności niezbędnych w życiu ludzi dorosłych, ale może również odnosić się do osób w dowolnym wieku, wchodzą­cych do nowych grup społecznych i przy­swajających sobie wartości tych grup.

  2. U P. Teilharda de Chardin: tworzenie coraz silniej zintegrowanych społeczności (—> kolektywizacja) ze szczególnym uwz­ględnieniem więzi wewnętrznych i po­trzeby jednoczesnej -^ personalizacji (B).

Podobne prace

Do góry