Ocena brak

Słówka - Matematyka (Maths vocabulary)

Autor /Kajetan Dodano /11.11.2011

MATHEMATICS

BASIC WORDS

algebra - algebra

arytmetyka - arithmetic

geometria - geometry

trygonometria - trygonometry

linia - line

linia prosta - straight line

linia prostopadła - perpendicular line

linie równoległe - parallel lines

odcinek - sector, segment

punkt - point

czworokąt - quadrangle

elipsa - ellipse

kwadrat - square

okrąg - circle

ośmiokąt - octagon

pięciokąt - pentagon

prostokąt - rectangle

romb - rhomb, diamond

sześciokąt - hexagon

trapez - trapezium

trójkąt - triangle

wielokąt - polygon

graniastosłup - prism

kula - sphere

stożek - cone

sześcian - cube

walec - cylinder

wielościan - polythedron

dodawać - to add

dodawanie - addition

dzielenie - division

dzielić na (części) - to divide into

dzielić na połowy - to bisect

dzielić przez - to divide by

odejmować - to substract

odejmowanie - substraction

mnożenie - multiplication

mnożyć - to multiply

mnożyć przez - to multiply by

podnieść do potęgi - to raise to a power

potęgowanie - involution

cyrkiel - pair of compasses

ekierka - set square

kątomierz - portractor

linijka - ruler

liczba - number

liczba dodatnia - positive number

liczba nieparzysta - odd number

liczba parzysta - even number

liczba ujemna - negative number

działanie - rule

rozwiązać zadanie - to solve a problem

rozwiązanie - solution

wynik - product

zadanie matematyczne - problem

dziesiątki - tens

jedności - units

miejsce dziesiętne - decimal point

setki - hundreds

tysiące - tousends

kąt - angle

oś - axis

płaszczyzna - plain

powierzchnia - surface

procent - percentage

przestrzeń - space

EXTENDED LIST

trójkąt prostokątny - right-angled triangle

trójkąt równoboczny - equilaterial triangle

trójkąt równoramienny - isosceles triangle

trójkąt rozwartokątny - obtuse-angled triangle

dwusieczna kąta - bisector

kąt ostry - acute angle

kąt prosty - right angle

kąt przyległy - contiguous angle

kąt rozwarty - obtuse angle

iloczyn - product

iloraz - quotient

różnica - difference

suma - total

licznik - numerator

mianownik - denominator

skrócić ułamek - to reduce a fraction

ułamek - fraction

ułamek dziesiętny - decimal fraction

wspólny mianownik - common denominator

cięciwa - chord

obwód - circumference

promień - radius

średnica - diameter

pierwiastek - root

pierwiastek kwadratowy - square root

pierwiastek sześcienny - cube root

potęga - power

potęga druga (kwadrat) - square

potęga trzecia (sześcian) - cube

niewiadoma - unknown

równanie - equation

stała - constant

zmienna - variable

funkcja - function

funkcja trygonometryczna - trygonomertical

function

średnia arytmetyczna - arithmetic mean

średnia geometryczna - geometric mean

graf - graph

logarytm - logarithm

nawias - bracket

nierówność - inequality

nieskończoność - infinity

proporcja - proportion

przedział - interval

stosunek - ratio

styczna - tangent

współczynnik - coefficient

współrzędne - coordinates

Podobne prace

Do góry