Ocena brak

Skutki nieprawidłowego wypowiedzenia umowy

Autor /Achacy Dodano /05.12.2011

Naruszenie przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę lub nieuzasadnione wypowiedzenie tej umowy pociąga za sobą w zależności od rodzaju wypowiedzianej umowy oraz następstw, jakie to wypowiedzenie wywołało następujące skutki:

-uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, bądź

-przywrócenie pracownika do pracy, bądź

-obowiązek wypłaty odszkodowania

O skutkach tych orzeka sąd pracy.

Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne może nastąpić wówczas, gdy umowa nie została jeszcze rozwiązana /nie upłynął okres wypowiedzenia/. Wypowiedzenie to zostaje unieważnione ze skutkiem natychmiastowym, nie dopuszczając do rozwiązania wypowiedzianej umowy.

Nieprawidłowe wypowiedzenie umowy zawartej na czas nieokreślony zawsze rodzi roszczenie pracownika o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, a jeżeli umowa uległa już rozwiązaniu – roszczenie o przywrócenie do pracy. Sąd pracy może jednak nie uwzględnić żądania pracownika w tym względzie, jeżeli uwzględnienie takiego żądania jest niecelowe lub niemożliwe / np. wskutek likwidacji bądź upadłości zakładu pracy /. W takim przypadku sąd pracy orzeka o odszkodowaniu.

Nieprawidłowe wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na okres próbny pociąga za sobą jedynie przyznanie odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za czas jaki jeszcze miała obejmować umowa. Wyłącznie odszkodowanie przysługuje również w przypadku wypowiedzenia umowy na czas określony / do wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli czas trwania umowy przekraczałby okres 3 m-cy /.

Pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy przysługuje wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy, nie więcej jednak niż za 2 m-ce.

Podobne prace

Do góry