Ocena brak

Skład majątku wspólnego i odrębnego

Autor /Wit Dodano /21.02.2012

 

Skład majątku wspólnego:

Wspólność ustawowa obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. Najczęściej istniejące i doniosłe dla rodziny wartości majątkowe :

1)wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków,

2)dochody z majątku wspólnego i z majątku osobistego każdego z małżonków,

3)środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków.

Dochody z kapitału(odsetki) należą do majątku wspólnego.

Dochodem z majątku osobistego wchodzącym do majątku wspólnego jest także premia związana z wkładem oszczędnościowym jednego z małżonków.

DO dorobku małżonków należy również grunt nabyty w czasie trwania wspólności.

Majątek osobisty

W skład majątku osobistego można zaliczyć te przedmioty (prawa) majątkowe, które nie należą do majątku wspólnego. Majątek osobisty obejmuje te przedmioty, które małżonkowie nabyli przed powstaniem wspólności ustawowej tj. najczęściej przed zawarciem małżeństwa.

Nabycie przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę wynika najczęściej z osobistej więzi lub ze stosunku prawnorodzinnego danego małżonka, łączącego go ze spadkodawcą lub darczyńcą. KRO wyłącza takie przedmioty z majątku wspólnego małżonków.

Przedmiot darowizny należy do majątku wspólnego zarówno, wtedy gdy oboje małżonkowie są stronami umowy, jak i w wypadku, gdy obdarowanym jest tylko jeden z nich, lecz darczyńca zastrzegł, że przedmiot(prawo)ma należeć do obojga małżonków.

Do majątku osobistego należą prawa majątkowe wynikające z innej wspólności łącznej, zwłaszcza prawa majątkowe małżonka będącego wspólnikiem w spółce cywilnej. Przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków należą do jego majątku osobistego ze względu na ich przeznaczenie. Samochód osobowy nabyty w czasie trwania wspólności, mimo że korzysta z niego tylko jeden małżonek dla swoich osobistych potrzeb, jest składnikiem majątku wspólnego.

Przedmioty służące do wykonywania zawodu należą do majątku osobistego i podlegają surogacji. Jeżeli zostały nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej ze środków wchodzących do majątku wspólnego, przedmioty te należą do majątku wspólnego, chociaż zarządza nimi małżonek wykorzystujący je do wykonywania zawodu.

Prawa niezbywalne z natury swej przysługują tylko uprawnionemu podmiotowi i tym samym należą do majątku osobistego. Chodzi jednak tylko o te prawa, które są ściśle związane z osobą uprawnionego. Należy tu wymienić prawo użytkowania, dożywocie, prawo do alimentów.

Odszkodowanie za szkodę na osobie i zadośćuczynienie za krzywdę są ekwiwalentem za doznany uszczerbek na zdrowiu lub za doznaną krzywdę. Te jednorazowe świadczenia mają więc charakter osobisty, co uzasadnia ich przynależność do majątku osobistego poszkodowanego małżonka.

Renta przyznana z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej włączono do majątku wspólnego. Renta bowiem zastępuje zarobki i jest źródłem dochodów dla utrzymania rodziny.

Wierzytelność (roszczenie) o wynagrodzenie za pracę i za inne usługi świadczone osobiście przez jednego z małżonków należy do majątku osobistego. Chodzi tu o wierzytelności dotyczące zarówno jeszcze niewymagalnych, jak i już wymagalnych wynagrodzeń, lecz jeszcze niewypłaconych. Pobrane wynagrodzenie należy do majątku wspólnego.

Nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków należy odróżnić od nagród uzyskanych w związku ze stosunkiem pracy ( wynagrodzenie za pracę należy do majątku wspólnego małżonków)

Prawa majątkowe na dobrach niematerialnych (prawa autorskie, prawa twórcy wynalazku, wzoru lub projektu racjonalizatorskiego należą do majątku osobistego małżonka)

Przedmioty (prawa) majątkowe nabyte w rezultacie surogacji należą do majątku osobistego. Surogacji podlegają także przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia itd.

Podobne prace

Do góry