Ocena brak

Skład i kompetencje Prezydium Sejmu i Senatu

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

W skład prezydiów wchodzą: marszałek, wicemarszałkowie, głosem doradczym są Szefowie Kancelarii Sejmu i Senatu.

Kompetencje prezydiów:

a) związane z tokiem prac izb- prawo do ustalania planów pracy izb, po zasięgnięciu opinii Konwentów Seniorów, ustalanie tzw. tygodni posiedzeń z wyprzedzeniem 3-miesięcznym, dokonywanie wykładni regulaminów po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich.

b) wobec komisji izb- organizowanie współpracy między komisjami i koordynowanie ich działania, możliwość zlecania im rozpatrzenia spraw, ustalenia zasad przeprowadzenia kontroli przez komisje sejmowe, wyrażanie zgody na powołanie podkomisji stałej.

c) w stosunku do posłów lub senatorów- prawo do ustalania zasad organizowania doradztwa naukowego na rzecz Sejmu i Senatu oraz jego organów, powoływania doradców oraz korzystania z opinii i ekspertyz, kierowania do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową i Spraw Poselskich oraz Komisję Regulaminową Etyki i Spraw Senatorskich w stosunku do których przedstawiono zarzut że nie wykonują obowiązków poselskich.

Porządek dzienny oraz terminy posiedzeń prezydiów izb ustalają marszałkowie. Prezydia podejmują uchwały zwykłą większością głosów.

Podobne prace

Do góry