Ocena brak

Skład i kompetencje Konwentu Seniorów w Sejmie i Senacie

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Konwent Seniorów jest organem zapewniającym współdziałanie 2 klubów w sprawach związanych z działalnością i tokiem prac Sejmu. W skład Konwentu Seniorów w Sejmie wchodzą: Marszałek i wicemarszałkowie oraz przewodniczący i wiceprzewodniczący klubów oraz przedstawiciele porozumień poselskich, klubów parlamentarnych, jeżeli reprezentują co najmniej 15 posłów oraz kół parlamentarnych reprezentujących w dniu rozpoczęcia kadencji Sejmu osobną listę wyborczą.

W skład konwentu Seniorów w Senacie wchodzą członkowie prezydium Senatu oraz senatorowie, przedstawiciele klubów senackich, parlamentarnych. Zakres zadań polega na udzielaniu organizacyjno-gospodarczej pomocy organom wewnętrznego kierownictwa oraz usuwaniu możliwości zaistnienia konfliktów w toku obrad plenarnych. Do zadań realizowanych przez Konwent Seniorów zalicza się opiniowanie w szczególności:

-projektów planów prac Sejmu

-projektów porządku dziennego poszczególnych posiedzeń Sejmu i terminów ich odbywania

-wniosków co do wyboru przez Sejm jego organów

-zadań i przebiegu pracy Kancelarii Sejmu

Posiedzenia Konwentu Seniorów zwoływane są przez marszałków z ich własnej inicjatywy, inicjatywy prezydiów.

Podobne prace

Do góry