Ocena brak

Skarga do sądu administracyjnego a środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Środki zaskarżenia są to instytucje procesowe, za pomocą których uprawnione podmioty mogą żądać weryfikacji rozstrzygnięć administracyjnych w celu ich kasacji lub reformacji. Do cech charakterystycznych środków zaskarżenia zaliczyć należy oparcie ich konstrukcji prawnej na zasadzie skargowości, tj. ze służą one podmiotom uprawnionym do żądania uruchomienia określonego postępowania z urzędu. Druga cecha charakterystyczna jest to, że ich celem bezpośrednim jest doprowadzenia do kasacji lub reformacji rozstrzygnięcia administracyjnego.

Przesłanką  dopuszczalności skargi na akty podjęte w post. adm. jest wyczerpanie środków zaskarżenia, ale pod warunkiem, że służyły one w post. przed organem właściwym w sprawie, chyba że skargę wnosi prokurator lub RPO.

Wszczęcie ogólnego postępowania sądowoadministracyjnego oparte jest na zasadzie skargowości, może być bowiem wszczęte wyłącznie na podstawie złożonej przez legitymowany podmiot skargi jednak jeżeli ustawy tak stanowią, postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek.

Podobne prace

Do góry