Ocena brak

Siła oddziaływania nabywców

Autor /kaskader Dodano /22.03.2011

Pozycja przetargowa przedsiębiorstw danego sektora zależy od kilku istotnych czynników. Przede wszystkim, zgodnie z podstawową tezą ekonomii, zależy od relacji podaż - popyt. Ze względu na nią możemy wyróżnić rynek klienta oraz producenta.

Siła przetargowa nabywców jest w rzeczywistości kształtowana przez szerokie grono innych czynników takich jak:

  • Potęga koncentracji odbiorców przeciwko koncentracji przedsiębiorstw - stosun­kowo niewielka liczba odbiorców powoduje wzrost siły szczególnie, gdy dany prze­mysł producenta charakteryzuje się znacznymi kosztami stałymi. Wzmóc ją mogą niskie koszty przestawienia się odbiorcy na produkcję prowadzoną przez producenta, czyli łatwość integracji „wstecz” polegającej na przystąpieniu przez dane przedsię­biorstwo do realizowania produkcji produktu lub komponentu dotychczas wytwa­rzanego przez dostawcę;

  • Siła nabywców wynikająca z niewielkiej wrażliwości cenowej - korzystna relacja cena/obroty całkowite; zyski odbiorców (im niższe tym presja na producentów więk­sza); wpływ decydentów oraz lobby;

  • Uzależnienie jakości produktu finalnego od jakości produktu kupowanego od do­stawcy;

  • Standaryzacja, brak zróżnicowania produktów uniemożliwia uzyskanie pozycji mo­no­polistycznej przez producenta sektora. Nabywca jest w stanie łatwo zmienić do­stawcę nie obniżając jakości wyrobów finalnych;

  • Posiadanie pełnej informacji rynkowej przez nabywcę. Odbiorca dysponujący sze­rokimi informacjami o popycie, cenach rynkowych, czy nawet kosztach dostawcy ma zdecydowanie silniejszą pozycję przetargową.

Powyżej wymienione czynniki dotyczą zarówno hurtowników, sprzedawców detalicznych, jak i finalnych konsumentów. Istnieje jednak różny stopień ważności. Podczas, gdy konsumenci są bardziej uczuleni na ceny produktów wystandaryzowa­nych, pośrednicy budują swą siłę przetargową w oparciu o istotny element - bezpo­średni kontakt z finalnym odbiorcą. On decyduje o zakupie dokonanym przez konsu­menta.

Podobne prace

Do góry