Ocena brak

SERMONIZM

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SERMONIZM (łc. sermo = mowa, roz­mowa) nłc. sermocinalismus; nm. Sermonis-mus

W średniowiecznym sporze o uniwersalia (—> powszechniki /1 /) stanowisko pośrednie między skrajnym —> realizmem (3a) pojęcio­wym a -> nominalizmem (1), zajmowane przez P. Abelarda i jego zwolenników, któ­rzy twierdzili, że pojęda ogólne nie są jedy­nie wymawianymi dźwiękami, głosami (w cz)^! oddnali się od nominalizmu J. Roscelina), lecz dźwiękami mającymi określo­ne znaczenie, czyli wyrazami (nie vox, lecz sermo). Podstawą do orzekania pojęć ogól­nych odnoszących się do rzeczy jednostko­wych jest to, że jednostki jednego gatunku mają pewną formę wspólną (forma commu-nis), która pozwala nadawać jednostkom wspólną nazwę. Powszechnikiem jest więc tylko znaczenie tej nazwy, nie zaś jakiś ist­niejący byt realny lub idealny.

Podobne prace

Do góry