Ocena brak

SEMIOTYKA

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SEMIOTYKA (gr. semeiotikós = zdolny do obserwowania; to semeiotikón = diagno­styka) ang. sem{e)iotics; iv. la sem{e)iotique; nm. Semiotik

Termin zaproponowany przez Ch. W. Morrisa na oznaczenie ogólnej nauki o zna­kach.

Ogólna teoria —> znaku, zajmująca się je­go definiowaniem, typologią różnych po­staci i odmian znaków, rolą, jaką one peł­nią w procesie porozumiewania się; obej­muje —> semantykę (2), —> syntaktykę i —» pragmatykę. Do twórców semiotyki nale­żą m. in. Ch. S. Peirce, Ch. W. Morris. Na rozwój semiotyki wpłynął rozkwit językoznawstwa, które poprzez nią właśnie zre­wolucjonizowało wiele dziedzin nauki.

Podobne prace

Do góry