Ocena brak

SEMIOLOGIA

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SEMIOLOGIA (gr. semeion = znak -i- lo­gos = słowo, nauka) ang. sem{e)iology, sem{e)iotics; fr. sem{e)iologie; nm. Semiologie, Semiotik

Termin stosowany zwłaszcza na gruncie piśmiennictwa francuskiego.

1. W ujęciu F. De Saussure'a: nauka zaj­mująca się powstawaniem, funkcjonowa­niem i zanikaniem systemów znaków pozajęzykowych jako faktami związanymi z życiem społecznym. Tak rozumianą semiologię de Saussure zaliczał do psy­chologii społecznej.

2. Zespół rozważań o rozmaitym chara­kterze — logicznych, lingwistycznych, cy­bernetycznych, psychologicznych, socjo­logicznych — dotyczących —> znaków. Przy takim określeniu terminu „semiologia" obydwa jego bliskoznaczniki: —> semanty­ka (1) i -> semiotyka (jedna i druga rozu­miana jako ogólna teoria znaków), odnosiłyby się do tych dyscyplin jako tylko części semiologii.

Podobne prace

Do góry