Ocena brak

SELEKCJA

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SELEKCJA (łc. selectio = wybór) ang. selection; fr. selection; nm. Auslese, Zuchtwahl

Termin używany pierwotnie w dziedzi­nie agrykultury i hodowli, zaczerpnięty stamtąd i wyostrzony znaczeniowo przez Ch. Darwina {natural selection), szeroko stosowany — pod wpływem darwinizmu — w teorii ewolucji i w naukach biologi­cznych, rozszerzony następnie i uzysku­jący specjalistyczne modyfikacje także w innych naukach, np. w psychologii, so­cjologii.

biol. Selekcja naturalna — zjawi­sko zróżnicowanej wydajności reprodu­kcyjnej genotypów populacji czy gatunku pod wpływem różnych czynników środo­wiskowych (Ch. Darwin, 1858). Selekcja naturalna eliminuje genotypy gorzej przy­stosowane, faworyzuje natomiast i rozpo­wszechnia genotypy biologicznie korzyst­ne (tj. o wyższej żywotności, lepszej przeżywalności), przyczyniając się w ten spo­sób do powstawania cech dziedzicznych o charakterze przystosowawczym. W ob­rębie selekcji naturalnej wyróżnia się:

  1. selekcję kierunkową — która powo­duje przesuwanie się częstości genów w określonym kierunku;

  2. selekcję stabilizującą — która zmie­rza do utrzymania średnich wartości, eli­minując skrajne warianty wytworzone po­przez -^ mutacje;

  3. selekcję rozdzielającą — która elimi­nuje formy pośrednie i sprzyja utrzymy­waniu się genotypów skrajnych lepiej przystosowanych.

Selekcja naturalna jest zasadniczym czyn­nikiem kierunkowych zmian ewolucyj­nych na różnych poziomach organizacji materii żywej (od genów do gatunków). -^ Ewolucja (II), —> specjacja.

Podobne prace

Do góry