Ocena brak

Sejmik województwa

Autor /DobryDuszek Dodano /20.07.2011

 • Artykuł 18 ustawy wojewódzkiej określa zakres wyłącznej właściwości sejmiku, a mianowicie sprawy:

 1. Prawotwórcze (stanowienie aktów prawa miejscowego, w szczególności statutu województwa, zasad gospodarowania mieniem wojewódzkim, zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej)

 2. Organizacyjne (uchwalanie statutu województwa; uchwalanie przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa; uchwalanie zasad i trybu korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej; podejmowanie uchwał w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego; podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia związków, stowarzyszeń, fundacji oraz ich rozwiązywania, a także przystępowania do nich lub występowania z nich)

 3. Planistyczne ( uchwalanie strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich programów wojewódzkich, uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego; uchwalanie budżetu województwa)

 4. Finansowo-majątkowe (podejmowanie uchwał w sprawach zasad i trybu gospodarowania mieniem wojewódzkim; w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej; w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa; uchwalanie budżetu województwa; określanie zasad udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa; podejmowanie uchwały w sprawie wyboru niezależnego audytora oraz zamknięcia rachunków budżetu województwa; rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa; podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa; uchwalanie, w graicach określonych ustawami, przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych; podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych województwa dotyczących: zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż 3 lata, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej; do czasu określenia tych zasad zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą sejmiku województwa; emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu; zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów; ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd województwa w roku budżetowym; tworzenia spółek prawa handlowego i przystępowania do nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów, a także obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji)

 5. Osobowe ( wybór i odwołanie zarządu województwa; powołanie i odwoływanie skarbnika województwa na wniosek marszałka województwa)

 6. Kierowniczo-kontrolne (rozpatrywanie sprawozdań z wykonania budżetu województwa, podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu województwa; rozpatrywanie sprawozdań finansowych województwa oraz sprawozdań z wykonywania wieloletnich programów województwa)

 7. W zakresie współpracy zagranicznej (podejmowanie uchwał w sprawach: „priorytetów współpracy zagranicznej województwa”, uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej)

  • Do wyłącznej właściwości sejmiku województwa mogą być przekazane w drodze ustawowej lub statutem województwa także inne sprawy.

  • Sejmik województwa wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz nie więcej niż 3 wiceprzewodniczących

  • Funkcji tych nie można łączyć ze stanowiskiem członka zarządu województwa.

  • Ustawa wojewódzka nie zalicza przewodniczącego sejmiku do organów województwa. Jego ustawowym zadaniem jest organizowanie pracy sejmiku oraz prowadzenie jego obrad. Przewodniczący sejmiku może powierzyć wykonywanie tych czynności jednemu z wiceprzewodniczących. Jeśli to nie nastąpi, pod nieobecność przewodniczącego jego zadania wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

  • Sejmik województwa z uwagi na swój społeczny (mimo wynagrodzeń pieniężnych) charakter nie może obradować ciągle. Jego charakter pracy jest sesyjny, a sesje są czasowo ograniczone.

  • W wypadku sejmiku również istotną rolę odgrywają organy wewnętrzne, takie jak komisje (tak jak w przypadku powiatu i gminy)

  • Komisja stała – komisja rewizyjna dla kontroli zarządu oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Podobne prace

Do góry