Ocena brak

Schemat biznes planu

Autor /Isabelle Dodano /19.04.2011

 

W odróżnieniu od dotychczasowych planów działalności gospodarczej przedsiębiorstw, składających się z szeregu tabel, biznes plan ma formę opisową , ewentualnie tabele stanowią załączniki do planu. Całość obejmuje stan aktualny, analizę dotychczasowej działalności i warunków działania oraz założenia planowe. Biznes plan powinien być jasny, dobrze zredagowany językiem fachowym, stanowczym , ale zrozumiałym dla czytelników, stylem interesującym i entuzjastycznym, ale nie zupełnie przemilczając słabe strony. Biznes plan powinien być poprawny pod względem graficznym, ortograficznym, gramatycznym i zgodny z zasadami interpunkcji. Dobrze napisany biznes plan, to dokument zwięzły i konkretny, napisany na 30-50 stronach. Biznes plan nie może ujawniać poufnych informacji, które mogłyby osłabić konkurencyjną pozycje przedsiębiorstwa. Powinien on być spójnym dokumentem, a zawarte w nim dane i informacje muszą być realne oraz tak podane, aby wspierały się wzajemnie. Typowy układ i zakres treści biznes planu dla każdego przedsięwzięcia powinien być następujący :

1. Podsumowanie wykonawcze.

2. Krótka historia firmy.

3. Produkt.

4. Rynki, klienci, marketing.

5. Kadry, personel, zarządzanie.

6. Proces produkcyjny.

7. Finanse.

8.Czynniki ryzyka.

9. Harmonogramy.

10. Załączniki.

Podsumowanie wykonawcze

Tę część opracowania należy przygotować po opracowaniu całości biznes planu. Powinna ona na 2 - 3 stronach zawierać istotę całego przedsięwzięcia. Musi także przedstawić najważniejsze założenia i aspekty biznes planu oraz przekonywująco zobrazować spodziewane sukcesy.

Historia firmy

Musi zawierać informacje o założeniu przedsiębiorstwa, jego nazwę, adres, rodzaj prowadzonej działalności, formę organizacyjno - prawną oraz informacje o kierownictwie. Należy zaznaczyć także aktualny rozwój przedsiębiorstwa oraz opisać bazę materialną i kapitałową .

Produkt

Jego charakterystyka powinna przedstawiać :

- precyzyjny opis (głównie z punktu widzenia rodzaju potrzeby, jaką ma zaspokoić),

- korzyści, jakie zapewnia konsumentowi, - rynkowy cykl życia produktu (usługi),

- plan rozwoju skali produkcji, - zyskowność.

Rynki, klienci, marketing

Ta część biznes planu musi :

- charakteryzować rynki zbytu i ich przyszły rozwój,

- określać luki (nisze) rynkowe, które produkt ma zapełniać, - charakteryzować konsumentów i ich potrzeby,

- przedstawiać zamierzoną politykę sprzedaży i posprzedaży (system gwarancji i napraw, obsługa eksploatacyjna),

- charakteryzować politykę promocji cen i dystrybucji, - określać koszty marketingu.

Kierownictwo, personel

Jest to miejsce na prezentację wiedzy i osiagnięć zawodowych głównych liderów (współzałożycieli i kierownictwa) firmy, niezbędnych umiejętności pozostałych pracowników oraz sposobów ich pozyskiwania. Należy także przedstawić tu politykę personalna firmy, a zwłaszcza jej część dotycz,ca rekrutacji i szkolenia pracowników oraz politykę płac.

Proces produkcyjny

W tej części opracowania konieczne jest omówienie procesu wytwarzania produktu - wraz z zamierzonymi zmianami technologicznymi, urzadzeń produkcyjnych, wymaganych materiałów i surowców, zdolności produkcyjnej (obecnej i przyszłej), rozmiarów produkcji i odpadów oraz metod ich kontroli, a także procedury kontroli jakości.

Finanse

Jest to kluczowy element biznes planu i zazwyczaj stanowi punkt

startu do jego przygotowania. Intencje sporzadzajacych ten dokument wyrażaja się w kategoriach finansowych. Powinno się zawrzeć tu informację na temat :

- wielkości i struktury kosztów przedsięwzięcia, - cen,

- wielkości i struktury sprzedaży,

- wielkości zysku przed i po opodatkowaniu, - podziału zysku,

- rachunku wyników,

- rachunku przepływów finansowych (cash flow), - bilansu,

- planowanych wydatków inwestycyjnych i sposobów ich finansowania. Jeżeli firma już działa, informacje powinny dotyczyć co najmniej dwóch ostatnich lat. Konieczne jest również opracowanie prognozy przynajmniej na trzy lata. Jeżeli przedsięwzięcie ma duży ciężar gatunkowy i angażuje znaczne zasoby, niezbędne jest przedstawienie prognozy nawet pięcioletniej. W przypadku nowych przedsięwzięć można przedstawić wyłacznie prognozę. Przedstawione informacje umożliwiaja :

- ocenę wielkości majatku przedsiębiorstwa, jego struktury oraz źródeł pokrycia,

- wielkości kapitałów i ich struktury,

- siły finansowej przedsiębiorstwa, czyli jego zdolności do generowania zysków,

- rentowności przedsiębiorstwa, jego płynności finansowej i wypłacalności. Ocena taka jest niezwykle ważna dla banków przy rozpatrywaniu wniosków kredytowych.

W tej części biznes planu należy jednocześnie wskazać:

- rozmiary i termin niezbędnego wsparcia finansowego,

- wpływ, jaki na zyski wywrze zewnętrzne wsparcie finansowe,

- sposób i okres, po upływie którego planowane zamierzenie zapewni opłacalny zwrot zaciągniętej pożyczki.

Czynniki ryzyka, możliwości i zagrożenia

Ta część odsłania wszystkie możliwe do przewidzenia czynniki ryzyka, związanie z przedsięwzięciem. Wyeksponowanie ich zwiększa zaufanie potencjalnych partnerów zewnętrznych. Dlatego też bez obawy wyliczamy zagrożenia w każdej z części biznes planu. Nie zaniedbajmy przy tym wyjaśnienia, jakie niezbędne kroki zamierzamy podjąć w celu minimalizacji ryzyka.

Harmonogramy

Jest to zwieńczenie celów, zadań, środków i metod realizacji biznes

planu. Powinno prezentować zamierzenia, które zapewnią osiąganie planowanych celów na osi czasu. Dotyczy to zwłaszcza rozwoju zdolności produkcyjnej, sprzedaży, kształtowania się kosztów, zysków, inwestycji oraz spłaty zadłużenia.

Załączniki

Typowymi załącznikami do biznes planu są :

- dokładne wyniki i metody badań rynkowych (np. ankieta), - szczegółowe rozwiązania procesu technologicznego,

- schematy organizacyjne,

- przebieg kariery zawodowej i osiągnięcia naczelnej kadry kierowniczej, - istotne parametry produktu (usługi), patenty, wzory użytkowe,

- rachunki zysków i strat, - bilanse,

- rachunki przepływów finansowych (cash flow), - główne rozwiązania w zakresie rachunkowości,

- referencje osób (instytucji) trzecich, jeżeli są możliwe do pozyskania.

Można załączyć wiele innych dokumentów w zależności od zainteresowania czytelników. Można też dodatkowe informacje uzupełnić na życzenie poszczególnych inwestorów. Nie istnieje jedyna, właściwa forma biznes planu. Jego koncepcja, zawartość i układ zależą od autora (zespołu autorów), wymagań odbiorcy wewnętrznego lub zewnętrznego, a także od specyfiki i indywidualnego charakteru oraz potrzeb danego biznesu.

Podobne prace

Do góry