Ocena brak

Scharakteryzuj wolność zrzeszania się w związki zawodowe pracowników i organizacje pracodawców. Rejestracja

Autor /Achacy Dodano /06.12.2011

Związki zawodowe powołane są w celu reprezentowania i ochrony zawodowych, ekonomicznych i socjalnych interesów i praw pracowników objętych sferą ich działania.

Regulacja prawna zawarta jest w:

-art.12 i 59 Konstytucji zapewniającej wolność tworzenia i działania zw. zaw.

-ustawie o zw. zawodowych z 1991r. normująca zasadnicze sprawy mające znaczenie dla działalności związkowej ; pozycję prawną, cele, zakres działania, tworzenia i rozwiązywania związków.

-Kodeks postępowania cywilnego

-Ustawa o społecznej inspekcji pracy

Układ zbiorowy wg KP jest porozumieniem normatywnym stanowiącym źródło prawa pracy zawieranym przez organizację związkową z jednej strony a pracodawcę lub organizację pracodawców albo też właściwego ministra lub przewodniczącego zarządu z drugiej strony .

Struktury organizacyjne:

W art. 238 KP zawiera definicję ponadzakładowej organizacji związkowej którą jest:

-ogólnokrajowy związek zawodowy np. NSZZ „Solidarność”, Związek Nauczycielstwa Polskiego

-zrzeszenie ( federacja ) związków zawodowych,

-ogólnokrajowa organizacja związkowa ( konfederacja np. OPZZ jako konfederacja złożona ze zrzeszeń związków zawodowych ( federacja )

Stroną ponadzakładowego układu zbiorowego pracy mogą być: konfederacje lub poszczególne federacje związkowe w przypadku OPZZ, natomiast w przypadku NSZZ „Solidarność” związek zawodowy jako całość.

Pracodawcy mogą tworzyć organizacje pracodawców w celu ochrony praw i reprezentowania swoich interesów. Mogą je tworzyć bez uzyskania zezwolenia i według własnego uznania. Powołanie organizacji pracodawców jest wynikiem swobodnej woli założycieli i zależy tylko od ich decyzji. Organizacje pracodawców może utworzyć co najmniej 10 pracodawców, którymi mogą być osoby fizyczne lub osoby prawne. Mogą je tworzyć lub przystępować do nich tylko tacy pracodawcy, których przedmiotem działania jest prowadzenie działalności gospodarczej, bez względu na rodzaj tej działalności. Nie mogą tworzyć organizacji ci pracodawcy, którzy zatrudniają pracowników w innych celach niż prowadzenie działalności gospodarczej. Zrzeszanie też jest dobrowolne. Powołana organizacja pracodawców podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym i z chwilą rejestracji uzyskuje zdolność prawną. Powstałe organizacje mogą się łączyć w większe struktury organizacyjne o zasięgu krajowym

( federacje i konfederacje ) a także zrzeszać się w międzynarodowych organizacjach pracodawców.

Podstawowym zadaniem organizacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych, organów władzy i administracji rządowej oraz organów samorządu terytorialnego. Mogą to być interesy i prawa związane z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Dana organizacja nie może występować w imieniu wszystkich pracodawców prowadzących działalność ale tylko w imieniu tych, którzy są jej członkami.

Uprawnienia organizacji pracodawców obejmują : uprawnienia z zakresie stanowienie prawa oraz prawo prowadzenia rokowań zbiorowych i zawierania układów zbiorowych pracy lub innych porozumień w zakresie objętym ich zadaniami statutowymi.

Tworzenie organizacji pracodawców, zasady zrzeszania się, zakres działania i uprawnienia reguluje ustawa o organizacjach pracodawców - dalej jako ustawa.

Tworzenie organizacji pracodawców. Pracodawcy mają prawo tworzyć, bez uzyskania uprzedniego zezwolenia, związki według swego uznania, jak też przystępować do tych organizacji, z zastrzeżeniem stosowania się do ich statutów (art. l ust. l ustawy). Pracodawcą w rozumieniu ustawy jest podmiot, o którym mowa w art. 3 Kodeksu pracy (art. l ust. 2 ustawy), czyli jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej , a także osoba fizyczna jeżeli zatrudniają one pracowników.

Zrzeszanie się organizacji pracodawców. Zgodnie z art. 2 ustawy związki pracodawców mają prawo tworzenia federacji i konfederacji, jak też przystępowania do nich, a każdy związek, federacja i konfederacja ma prawo do przystępowania do międzynarodowych organizacji pracodawców. Art. 3 ustawy stanowi, że związki pracodawców, ich federacje i konfederacje są samorządne i niezależne w swej działalności statutowej od organów administracji państwowej, samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Związki pracodawców, ich federacje i konfederacje nie mogą podejmować działań zmierzających do ograniczenia praw pracowników do zrzeszania się w związki zawodowe oraz działań mających na celu sprawowanie kontroli nad związkami pracowników (art. 4 ustawy). W myśl art. 5 ustawy podstawowym zadaniem związków pracodawców, ich federacji i konfederacji jest ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego.

Uprawnienia i zakres działania organizacji pracodawców określają przepisy art. 15 - 17 ustawy. Związki pracodawców, ich federacje i konfederacje mają prawo uchwalania swych statutów i regulaminów wewnętrznych, swobodnego wybierania swych przedstawicieli, powoływania zarządów oraz układania programów działania. Organizacja pracodawców, reprezentatywna w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego, ma prawo opiniowania założeń i projektów aktów prawnych w zakresie objętym zadaniami związków pracodawców. Nie dotyczy to założeń projektu budżetu państwa oraz projektu ustawy budżetowej, których opiniowanie regulują odrębne przepisy.

Związki pracodawców uczestniczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, w prowadzeniu rokowań zbiorowych, w zawieraniu układów zbiorowych pracy oraz innych porozumień w zakresie objętym ich zadaniami statutowymi.

Rejestracja związków zawodowych.

Związek zawodowy powstaje z mocy uchwały o jego utworzeniu, podjętej przez co najmniej 10 osób uprawnionych do tworzenia związków zawodowych.

Osoby, które podjęły uchwałę o utworzeniu związku zawodowego, uchwalają statut i wybierają komitet założycielski w liczbie od 3 do 7 osób.

Statut związku zawodowego określa w szczególności:

1.nazwę związku,

2.siedzibę związku,

3.terytorialny i podmiotowy zakres działania,

4.cele i zadania związku oraz sposoby i formy ich realizacji,

5.zasady nabywania i utraty członkostwa,

6.prawa i obowiązki członków,

7.strukturę organizacyjną związku ze wskazaniem, które z jednostek organizacyjnych związku mają osobowość prawną,

8.sposób reprezentowania związku oraz osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu związku,

9.organy związku, tryb ich wyboru i odwołania, zakres ich kompetencji oraz okres kadencji,

10.źródła finansowania działalności związku oraz sposób ustanawiania składek członkowskich,

11.zasady uchwalania i zmian statutu,

12.sposób rozwiązania związku i likwidacji jego majątku.

Związek zawodowy podlega obowiązkowi rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Jeżeli komitet założycielski nie złoży w terminie 30 dni od dnia założenia związku wniosku o rejestrację, uchwała o utworzeniu związku traci moc.

Postępowanie w sprawach rejestracji jest wolne od opłat sądowych.

Związek zawodowy oraz jego jednostki organizacyjne wskazane w statucie nabywają osobowość prawną z dniem zarejestrowania.

Związek zawodowy zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd o zmianie statutu. Zmiana wchodzi w życie z upływem 14 dni od dnia zawiadomienia, jeżeli sąd nie zgłosił wcześniej zastrzeżeń co do jej zgodności z prawem.

W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, sąd zawiadamia o nich związek zawodowy i wyznacza rozprawę dla ich rozpatrzenia w terminie 30 dni od dnia zawiadomienia przez związek o zmianie statutu.

Sąd skreśla związek zawodowy z rejestru, gdy:

1.wskazany w statucie organ podjął uchwałę o rozwiązaniu związku,

2.zakład pracy, w którym dotychczas działał związek zawodowy, został wykreślony z właściwego rejestru z powodu likwidacji lub upadłości tego zakładu albo jego przekształcenia organizacyjno-prawnego, uniemożliwiającego kontynuowanie działalności tego związku,

3.liczba członków związku utrzymuje się poniżej 10 przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Okoliczności wskazane w ust. 1 sąd stwierdza z urzędu lub na wniosek związku zawodowego.

Sprawy dotyczące rejestracji związków zawodowych są rozpatrywane w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu nieprocesowym.

Sprawy, o których mowa w ust. 1, sąd rozpatruje w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Podobne prace

Do góry