Ocena brak

Scharakteryzuj pamięć jako zdolność i jako proces

Autor /NestorxD Dodano /07.01.2012

Pamięć jako zdolność:

*Podejście do pamięci jako do zdolności, a wręcz „władzy umysłowej” pojawiło się w starożytnych koncepcjach filozoficznych

*W dzisiejszych koncepcjach psychologicznych nie traktuje się pamięci jako oddzielnej władzy umysłowej

*Nawiązanie do tej koncepcji można odnaleźć w pracy Sternberga, który napisał, że: „pamięć jest zbiorem środków, za których pomocą sięgamy do naszych przeszłych doświadczeń, dzięki czemu możemy wykorzystywać owe informacje w chwili obecnej”

Pamięć jako proces:

*W tym ujęciu pamięć ujmowana jest jako pewien proces psychiczny, zachodzący w czasie, złożony z pewnych faz, które pojawiają się w zawsze identycznej kolejności

*W pamięci występują trzy podstawowe rodzaje operacji:

-Operacje kodowania informacji: operacje polegające na zamianie bodźców, jakie do nas docierają w ślady pamięciowe. Proces kodowania składa się z kilku mniejszych faz, a specyficzność kodowania zależy od tego w jakim rodzaju pamięci zostaną zapisane informacje.

-Operacje przechowywania informacji: są częściowo wyznaczane przez sposoby kodowania informacji. Informacje przechowywane krótko w niewielkim stopniu zmieniają swoją treść, dokładność , czy postać. Natomiast informacje przechowywane długo ulegają licznym zmianom (choćby dlatego, że nakładają się na nie informacje późniejsze)

-Operacje odtwarzania: wiążą się z uzyskiwaniem dostępu do zawartości naszej pamięci. W niektórych przypadkach jest to dostęp szybki, bezpośredni i automatyczny, w innych natomiast wymaga wysiłku i do poszukiwanych informacji docieramy drogą przybliżeń. Operacje odtwarzania wyznaczone są czasami przez strukturę zadania stojącego przed jednostką.

*Rozumienie pamięci jako zdolności i procesu ujmuje różne jej aspekty:

zdolność/proces; Właściwość jednostki będąca warunkiem pojawienia się pewnego procesu/ Proces, którego konsekwencje ujawniają się w zachowaniu; Element psychicznego wyposażenia jednostki, wykazujący duże zróżnicowanie indywidualne/ Proces złożony z uniwersalnych faz- identycznych u wszystkich ludzi: fazy kodowania, przechowywania i odtwarzania; Pamięć jest składnikiem inteligencji, a więc tego elementu wyposażenia psychicznego jednostki, który w dużym stopniu zdeterminowany jest przez czynniki genetyczne/ Pamięć jest fazą przetwarzania informacji;

Pamięć składa się ze zdolności specyficznych/ Pamięć składa się z różnych faz; Poszczególne zdolności specyficzne odnoszą się do różnych dziedzin (np. pamięć melodii, pamięć cyfr, itp.)/ Istnieją specyficzne procesy przetwarzania informacji, charakterystyczne dla różnych form pamięci (np. pamięci semantycznej, czy autobiograficznej), Możliwe jest doskonalenie albo ćwiczenie całej pamięci/ Możliwe jest doskonalenie poszczególnych faz procesu pamięciowego- przede wszystkim fazy kodowania i fazy odtwarzania.

Do góry