Ocena brak

Scharakteryzuj ogniwa (momenty) procesu nauczania i uczenia się

Autor /Tobiasz0101 Dodano /06.01.2012

A. Uświadomienie uczniom celów i zadań

Zadaniem nauczyciela jest troska o stałe mobilizowanie uczniów do nauki. Momentem wyjściowym jest uświadomienie celów i ukształtowanie pozytywnej motywacji.

B. Zapoznanie uczniów z nowym materiałem

Źródłem poznania jest rzeczywistość, lub słowo drukowane/pisane.

Poznanie (zmysłowe, umysłowe, praktyczne)następuje:

- Poprzez bezpośrednie zetknięcie z nimi (obserwacje)

- Za pomocą środków poglądowych(modele, rysunki, obrazki)

- Za pomocą słowa mówionego lub drukowanego

C. Uogólnienie( nabywanie nowych pojęć)

Pojęcie” odzwierciedla ogólne i istotne cechy rzeczy i zjawisk. Proces kształtowania pojęć ma charakter złożony i jest rezultatem świadomego wysiłku myślowego. Kojarzenie nazwy z odpowiadającemu im przedmiotem oraz utrwalenie wytworzonych skojarzeń.

Momenty (etapy) kształtowania pojęć:

1. Zestawienie danej rzeczy lub zjawiska z innymi w celu wyodrębnienia ich spośród innych.

2. Wyszukiwanie cech wspólnych

3. Wyszukiwanie cech różniących

4. Wytwarzanie danego podejścia na podstawie znajomości istotnych cech danej kategorii

5. Zastosowanie przez ucznia poznanego pojęcia w nowych sytuacjach poznawczych.

D. Utrwalenie przyswojonego materiału( poznanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy)

Trening, ćwiczenia, systematyczność. Na trwałość materiału wpływają takie czynniki jak metody i środki dydaktyczne, racjonalne i poprawne realizowane ogniwa nauczania – uczenia się.

E. Kształtowanie umiejętności i nawyków ( od teorii do praktyki)

Umiejętność wykorzystywania wiedzy. Umiejętności to zdolność posługiwania się nabytą wiedzą przy wykorzystaniu określonej wiedzy. Przez wielokrotne powtarzanie umiejętności dochodzimy do nawyków, czyli doskonale wyćwiczonej umiejętności ( znajomości ->umiejętność ->trwała umiejętność -> nawyk->trwały nawyk)

Fazy kształtowania umiejętności:

1. Uświadomienie sobie nazwy, znaczenia danej umiejętności (wyzwala motywację, mobilizuje)

2. Sformułowanie reguł działania z równoczesnym objaśnieniem sposobu wykonywania danej czynności

3. Pokazywanie wzoru danej czynności pomaga w wytworzeniu się modelu – działanie w świadomości.

4. Pierwsze samodzielne czynności

5. Systematyczne i samodzielne ćwiczenia

F. Wiązanie treści z praktyką

Walory poznawcze i wychowawcze praktyki:

  • Pozwala lepiej zrozumieć i zapamiętać wiadomości.

  • Pobudza do aktywności intelektualnej

  • Sprzyja rozwojowi samodzielności

  • Wyzwala przeżycia emocjonalne

Praktyka jest źródłem poznania, weryfikuje poznanie i służy kształceniu rzeczywistości.

G. Kontrola i ocena wyników

Kontrola pomaga w usuwaniu braków i uzupełnianiu luk. Kontrola jest kojarzona z oceną lub uzasadnieniem słownym. Ważne jest również samokontrola. Ocena powinna być dostosowana do wymagań programowych. Powinna też być adekwatna, obiektywna i wyczerpująca, uzasadnieni ona, jasna, sprawiedliwa, umotywowana, motywująca. Pełni funkcję wychowawczą, gdyż wyodrębniają poczucie odpowiedzialności, dyscyplinę, pracowitość i dokładność.

Do góry