Ocena brak

Sceptycyzm jako młodszy pirronizm - Ainezydemos z Knossos

Autor /Frydolin Dodano /25.12.2012

Ainezydemos z Knossos działa w drugiej połowie I wieku przed Chrystusemw Aleksandrii. Jest autorem Rozważańpirrońskich (n\)ppcóveioi Xóyoi), które powstałyzaraz po śmierci Cycerona, a więc około roku 43 przed Chrystusem.

W tym piśmie przechowanym w skrótach i fragmentach przez Sekstusa analizujeAinezydemos założenia i tezy systemów dogmatycznych i wypracowuje argumenty,czyli tropy, z których najsławniejsze zwracają się przeciw możliwościpoznania za pośrednictwem zmysłów.

Najważniejsze z nich są następujące:

1. Z różnicy organów zmysłowych należy wnosić, że poszczególne gatunkiistot odbierają różne wrażenia zmysłowe. Nie można jednak stwierdzić,które z nich są naprawdę wierne.

2. Różnice budowy narządów zmysłowych u ludzi świadczą o tym, że poszczególniludzie odbierają różne wrażenia.

3. Wrażenia różnych zmysłów u tej samej jednostki są ze sobą niezgodne,a jeszcze inny jest sam w sobie przedmiot, którego te wrażenia dotyczą (naprzykład obraz jest dla wzroku plastyczny, a dla dotyku płaski).

4. Wrażenia zmysłowe człowieka są różne w zależności od stanu, w j a k imsię ów człowiek znajduje, a wpływają na to wiek, namiętności, choroba, sen, halucynacjeitp.

5-9. N a s t ę p n e tropy omawiają kolejno różnice zachodzące między wrażeniamidotyczącymi tego samego przedmiotu, a zmieniającymi się zależnie odokoliczności. Spośród tych tropów najważniejszy jest trop ósmy, ponieważw n im sformułowana zostaje zasada powszechnej względności, która jest podstawąwszystkich innych argumentów.

10. Ostatni trop głosi, iż ile jest różnych praw, obyczajów i wierzeń religijnych,tyle też różnych poglądów.

Podobne prace

Do góry