Ocena brak

Scenariusz zajęć: co to znaczy być agresywnym

Autor /sarmSaurb Dodano /19.10.2005

1. Faza planowania
a) Prowadzący: Patrycja Ponikowska
b) Temat: Co to znaczy być agresywnym?
c) Miejsce zajęć: aula
d) Czas zajęć: 90 minut

e) Cele zajęć:
- zapoznanie z podstawowymi pojęciami dotyczącymi tematu zajęć ( pojęcia uczuć, czyli emocji złości (wściekłości) i zachowaniami nazywanymi agresją – gdy ktoś atakuje kogoś fizycznie lub słowami),
- zainteresowanie uczniów treścią i formą programu zajęć,
- uwrażliwienie uczniów na wyrządzanie krzywdy innym, kształtowanie emocji,
- kształtowanie aktywności twórczej i kreatywności,
- wdrażanie do współpracy w ramach grup poprzez udział własny oraz obserwację pracy innych,
- po miniwykładach uczniowie powinni oddzielać przeżycia (emocje) od działań (zachowań),
- różnicowanie przez uczniów destrukcyjności ekspresji złości w zachowaniach (które są a które nie są destrukcyjne dla innych),

f) Metody:
- burza mózgów,
- praca w grupach,
- objaśnienia (miniwykłady)
- pogadanka,
- ćwiczenia, zadania (wypełnianie arkuszy)

g) Formy:
- warsztat dla wszystkich uczniów klas jednego poziomu ( klasy VI )
- praca grupowa, zespoły klasowe.

h) Środki:
- tablica z dużymi arkuszami papieru, flamastry, żółte karteczki samoprzylepne.

i) Bibliografia:
Agresja i przemoc w szkolnych działaniach profilaktycznych. Poradnik metodyczny dla nauczycieli, Warszawa ,MENiS, 2004.
Berek I.A.(red.) : Wychowanie w szkole –poradnik wychowawczy, Wrocław 1999.
Danilewska J.:Agresja wśród dzieci – szkoła porozumiewania, Warszawa, WSiP, 2002.Solińska L.:Emocje, przyjaciel czy wróg? ,Warszawa, IPZ, 2002.
Grzesiak E.,Janicka-Szyszko R.,Steblecka M.: Komunikacja w szkole.Scenariusze godzin wychowawczych, Gdańsk, GWP,2005.
Herbert M.: Rozwój społecznyucznia.Poznanie potrzeb i problemów dzieci w okresie dorastania, Gdańsk, GWP, 2004.
Kelner M.H.: Pod kontrolą.Program uczenia nastolatków metod radzenia sobie ze złością, Kraków , Firma Szkoleniowo- Konsultingowa Jakub Kołodziejczyk, 2004.
Mellibruda J.: Ja, ty , my. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Warszawa , IPZ, 2003.
Morawska E.,Morawski Morawski.: Trening zastępowania agresji w szkołach i placówkach oświaty, Warszawa, Instytut Amity, 2004.
Retter H.:Komunikacja codzienna w pedagogice, Gdańsk, GWP, 2004.
Rosenberg M.B.:Porozumienie bez przemocy.O języku serca, Warszawa, Jacek Santorski&CO, 2003.
Rylce H.: Wychowanie przeciw przemocy, aktywna edukacja, Warszawa, Fundacja Bene Vobis, 1998.
Stein A.: Kiedy dzieci są agresywne.Podręcznik dla rodziców i wychowawców. Kielce, Jedność 2003.
Szamańska J.: Programy profilaktyczne. Podstawy profilaktycznej psychoprofilaktyki, Warszawa, CMPPP, 2002.
Lobocki M..: ABC wychowania, Warszawa 1992.
Socha – Kołodziej K., Metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, Łódz 1995.

2.

Do góry