Ocena brak

SANKCJA

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SANKCJA (łc. <sanctio> = uświęcenie, ze­zwolenie; obwarowanie prawem, ustano­wienie kary) ang. sanction; fr. sanction; nm. Sanktion

1. Sankcja moralna — nastę­pstwo przestrzegania lub nieprzestrzega­nia -^ norm (1) moralnych: w pierwszym przypadku jest nim nagroda, tj. niekonie­cznie zamierzony przez podmiot, korzyst­ny dla niego skutek czynu chwalebnego, w drugim — kara, przeciwieństwo nagro­dy. Jedno z podstawowych pojęć etyki; sy­stem etyczny bez sankcji i powinności bu­dował J. M. Guyau.

  1. soc. Nagroda lub kara stosowane w ce­lu uzyskania zachowań zgodnych z nor­mami uznanymi za pożądane przez daną grupę społeczną. Sankcja pozytywna — reakcja na pożądany sposób zachowania; sankcja negatywna — reakcja na niepożą­dany i nie pochwalany sposób zachowa­nia.

  2. W prawodawstwie: kara, jaką społe­czeństwo nakłada na tych, którzy narusza­ją prawo. Zarówno nagroda, jak i kara są stopniowalne.

Podobne prace

Do góry