Ocena brak

SAMOURZECZYWISTNIENIE

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SAMOURZECZYWISTNIENIE ang. self-realization, self-fulfillment; fr. autorealisation; nm. Selbstverwirklichung

Termin wprowadzony przez K. Gold­steina (1939).

1. psych. Realizowanie przez jednostkę -^ wzoru osobowego; punktem wyjścia tego procesu jest —> samoafirmacja, po­zwalająca korzystać z posiadanych zdol­ności i umiejętności.

U A. H. Masłowa: potrzeba „samospełnienia" — żywione przez człowieka pra­gnienie stawania się coraz bardziej tym, czym już jest on na swój własny sposób i czym jeszcze potrafi się stać. Potrzeba ta, określana przez Masłowa jako potrze­ba wyższa, właściwa jedynie człowieko­wi, w przedstawionej przez niego hierar­chii potrzeb podstawowych wymieniona została na piątym miejscu, po potrzebach: 1) fizjologicznych, 2) bezpieczeństwa, 3) przynależności i miłości, 4) szacunku.

2. W marksistowskiej antropologii filo­zoficznej i etyce: samorealizacja — ideał człowieczeństwa i jednocześnie postulat
moralny dotyczący jak najpełniejszego re­alizowania możliwości człowieka (zarów­no w aspekcie gatunkowym, jak i indywi­dualnym) poprzez zaspokajanie jego po­trzeb i wytwarzanie potrzeb jakościowo nowych. Środkiem umożliwiającym sa­morealizację jest -^ praca (A). Przeciwień­stwem samorealizacji jest odrzeczywistnienie (-> alienacja /3/).

Podobne prace

Do góry