Ocena brak

Samorząd województwa (sejmik województwa)

Autor /Tycjan Dodano /25.11.2011

W skład sejmiku województwa wchodzą radni w liczbie 30 w województwach liczących do 2.000.000 mieszkańców oraz po 3 radnych na każde kolejne rozpoczęte 500.000 mieszkańców. Radni wojewódzcy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja sejmiku województwa trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Odwołanie sejmiku przed upływem kadencji może nastąpić wyłącznie w drodze referendum wojewódzkiego. Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa. Do wyłącznej właściwości sejmiku należą sprawy wyliczone w 21 punktach w art.18 ustawy o samorządzie województwa.

Poza stanowieniem aktów prawa miejscowego do wyłącznej właściwości sejmiku należy uchwalanie:

-strategii rozwoju województwa oraz wieloletnich programów wojewódzkich,

-planu zagospodarowania przestrzennego,

-budżetu województwa,

-podatków i opłat lokalnych,

-„Priorytetów współpracy zagranicznej województwa”,

-zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości,

-emitowanie obligacji oraz okreśalnia ich zbywania, nabywania i wykupu,

-zaciąganie długoterminowych pożyczek i kredytów,

-tworzenie, przekształcanie i likwidowanie wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wyposażanie ich w majątek,

-przepisów dotyczących organizacji wewnętrznej oraz trybu pracy organów samorządu województwa.

Sejmik podejmuje uchwały w sprawie powierzenia zadań samorządu województwa innym jednostkom samorządu terytorialnego oraz w sprawie uczestnictwa w międzynarodowych zrzeszeniach regionalnych i innych formach współpracy regionalnej. Sejmik województwa określa zasady, tryb i harmonogram opracowania strategii rozwoju województwa i programu wojewódzkiego i ustala zadania poszczególnych organów województwa przy określeniu strategii rozwoju województwa i programu wojewódzkiego, jak również tryb i zasady współpracy z innymi podmiotami.

Do sejmiku należy wybór i odwoływanie zarządu województwa oraz powoływanie i odwoływanie- na wniosek marszałka województwa- skarbnika województwa, który jest głównym księgowym województwa. Sejmik podejmuje uchwały określające zasady udzielania dotacji przedmiotowych i podmiotowych z budżetu województwa. Do funkcji kontrolnych należy rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu województwa i realizacji strategii rozwoju oraz wieloletnich programów wojewódzkich, rozpatrywanie sprawozdań z wykonywania budżetu i sprawozdań finansowych województwa.

Sejmik podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nie udzielenia absolutorium zarządowi województwa z tytułu wykonania budżetu. Sejmik podejmuje uchwały w innych sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa do kompetencji tego organu. Sejmik wybiera ze swego grona przewodniczącego i wiceprzewodniczących w liczbie nie większej niż 3. Przewodniczący sejmiku organizuje pracę sejmiku i prowadzi jego obrady. Sejmik obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego co najmniej raz na kwartał. ¼ ustawowego składu radnych ma prawo złożyć wniosek o powołanie sesji sejmiku. Sejmik może powoływać ze swego grona stałe doraźne komisje do wykonywania określonych zadań.

W celu kontroli działalności zarządu województwa oraz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych sejmik jest obowiązany powołać komisję rewizyjną. Statut województwa określa przedmiot działania, zakres zadań, zasady dotyczące składu, organizację wewnętrzną i tryb pracy komisji powoływanych przez sejmik oraz zasady działania klubów radnych. Uchwały sejmiku zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w jawnym lub jawnym imiennym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Podobne prace

Do góry