Ocena brak

Samorząd terytorialny w pytaniach i odpowiedziach

Autor /falBealkMyday Dodano /15.01.2005

1. Pojęcie, tradycje i istota samorządu terytorialnego;
Samorząd terytorialny jest to specyficzna organizacja społeczności lokalnej (gmina, powiat) lub regionalnej (województwo samorządowe) i zarazem - forma administracji publicznej, w której mieszkańcy tworzą z mocy prawa wspólnotę i względnie samodzielnie decydują o realizacji zadań administracyjnych, wynikających z potrzeb tej wspólnoty na danym terytorium i dozwolonych samorządowi przez ustawy, pod określonym ustawowo nadzorem administracji rządowej.
Istotą samorządu terytorialnego stanowiącego przejaw zasady decentralizacji administracji w państwie jest samodzielność zarządzania własnymi sprawami przez społeczność lokalną (gminy, powiatu, województwa). Co przy tym ważne, te jednostki samorządu terytorialnego posiadają osobowość prawną, przysługują im też prawo własności i inne prawa majątkowe.
2. Etapy reformowania samorządu terytorialnego w Polsce;
Podział administracyjny Polski nie jest jednolity. 3 zasadnicze gr. Podziału:
- podział terytorialny, tworzony dla organów terenowych posiadające znaczenie zasadnicze i organów o kompetencjach generalnych
- podział dla celów specjalnych, tworzony dla organów o kompetencjach specjalnych (np. administracji wojskowej)
- pomocniczy podział terytorialny, tworzony dla organów o charakterze pomocniczym w stosunku do organów podstawowych
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. Przywróciła ideę samorządu terytorialnego, opartego na zasadzie zrzeszenia, czyli, że wszyscy mieszkańcy gminy z mocy prawa tworzą zrzeszenie, posiadające osobowość prawna i wypełniające zadania administracyjne.
Art. 16 K. Określa iż ogół mieszkańców jednostek zasadniczego podziału terytorialnego stanowi z mocy prawa wspólnotę samorządową.
Od dnia 1 stycznia 1999 r. Obowiązuje w Polsce nowy podział terytorialny obejmujący:
- gminę,
- powiat,
- województwo.
Rok reform Forma decentralizacji Rodzaje zmian
1990 zmiana ustrojowa przywrócenie samorządu terytorialnego na szczeblu gmin i określenie podstaw ich gospodarki finansowej- szeroka decentralizacja władzy publicznej
1993-1995 wprowadzenie elementów kategoryzacji gmin stopniowe zwiększanie zadań, kompetencji i środkówfinansowych gmin posiadających status tzw. dużegomiasta
1996 decentralizacja zadań i środków finansowych zwiększenie zakresu zadań i środków finansowychgmin - przejęcie prowadzenia szkół podstawowych
1999 przekształcenie ustroju państwa - aspekt organizacyjnydecentralizacji rozbudowa struktur organizacyjnych i zarządzania.samorządu terytorialnego (utworzenie powiatów Ii województw samorządowych)
2004 Aspekt decentralizacji źródeł dochodów zwiększenie zakresu działalności samorządu terytorialnego oraz udziału dochodów własnych i środków unijnych, przy równoczesnym ograniczeniu dotacji z budżetu państwa
Po 2006(plan) przyznanie szerszego zakresuwłasnych źródeł dochodów zapowiedź legislacyjna zwiększania zakresu władztwa finansowego samorządu terytorialnego - konkretne rozwiązania nie są znane

3.

Podobne prace

Do góry