Ocena brak

Samorząd – pojęcie, podstawowe podziały, kategorie. Dualizm administracji

Autor /LeonZawodowiec Dodano /11.01.2012

Samorząd-samodzielne i niezależne wykonywanie pewnych funkcji państwowych przez obieralne organy

Samorząd terytorialny-miał charakter powszechny, obejmował wszystkich obywateli zamieszkałych na terenie danej jednostki podziału administracyjnego( gminy ,miasta , powiaty)

Samorząd gospodarczy-izby przemysł- handlowe, izby rzemieślnicze. Obejmował osoby tylko czynne w określonych gałęziach gospodarki

Samorząd zawodowy-osoby wykonujące określone zawody. które wymagały specjalnych kwalifikacji i zwane były wolnymi jak izby lekarskie, izby aptekarskie, rady adwokackie

DUALIZMdziałanie dwóch przeciwstawnych, uzupełniających się czynników

Największe znaczenie miał samorząd terytorialny. W II poł XIX w w miarę rozwoju państwa prawnego i praw obywatelskich w życiu publicznym dokonywał się podział zadań pomiędzy scentralizowaną administracją rządową a organami samorządu terytorialnego. Sprawy o znaczeniu ogólnym przypadały organom scentralizowanym a sprawy o znaczeniu lokalnym- organom samorządowym. Zwierzchność należała do organów administracji rządowej, która miła prawo nadzoru i kontroli samorządu terytorialnego. Na czele organu wykonawczego samorządu stał kierownik lokalnej administracji rządowej. Organy samorządowe wykonywały polecenia władz administracji rządowej i odpowiadały przed nią.

W zaborze pruskim oraz w Galicji istniały terytorialne związki samorządowe, które

Posiadały organy uchwalające i wykonawcze.

Zabór pruski:

-Prowincje

*sejmik prowincjonalny, organ uchwalający(budżet)

*wydział prowincjonalny

-Rejencje(nie było organów samorządowych)

-Powiaty

*sejmik powiatowy(organ uchwalający)

*wydział powiatowy(organ wykonawczy)

-Miasta

*rady miejskie

*magistraty(organ wykonawczy)

-Wsie

*rady gminne

*zarządy gminne

W Królestwie Polskim utrzymała się tylko jedna instytucja samorządowa. Była nią gmina wiejska ze zgromadzeniem gminnym, wójtem, urzędem, sądem gminnym. W skład gminy wchodziły gromady(gromada była jedna wieś). Gromady posiadały zgromadzenia gromadzkie i sołtysa. Wójt posiadał uprawnienia policyjne. Samorząd gminny i gromadzki podlegał nadzorowi ze strony władzy rządowej.

Do góry