Ocena brak

SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Autor /Witold Dodano /09.12.2011

Zasady uchwalania, zmiany i wykonania budżetu są identyczne, bowiem obwiązują tu zasady dotyczące budżetu jednostki samorządu terytorialnego zawarte w ustawie o finansach publicznych w dziale IV.

Budżet jedn. samorządu teryt. uchwalany jest w formie uchwały budżetowej, na rok budżetowy przez organ stanowiący jednostki. Stanowi on podstawę jego gospodarki finansowej.

Obejmuje :

  1. dochody i wydatki oraz przychody i rozchody danej jednostki,

  2. przychody i wydatki jednostek gospodarki pozabudżetowej ( zakładów budżetowych, środków specjalnych , gospodarstw pomocniczych i funduszy celowych ).

Przygotowanie projektu budżetu należy do zarządu jednostki, który wraz z opracowaną informacją o stanie mienia komunalnego zarząd przedstawia do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy , organowi stanowiącemu i RIO.

Opinię RIO o projekcie uchwały budżetowej zarząd przedstawia organowi stanowiącemu.

Podobne prace

Do góry