Ocena brak

SĄDZENIE

Autor /truchtacz Dodano /13.11.2012

 

SĄDZENIE ang. judgement, judicial proceeding; fr. jugement; nm. Urteilen

t. pozn., psych. W egzystencjalnej filozo­fii bytu: proces myślowy, poprzez który intelekt stwierdza realność jakiegoś przed­miotu bądź dokonuje —> afirmacji (1) (asercji lub negacji) danego układu —> pojęć (IB), stwierdzając lub negując jego zgodność z istniejącym stanem rzeczy. W ujęciu filo­zofii arystotelesowsko-tomistycznej proces ten w przypadku —> sądów (lA) orze­cznikowych obejmuje:

  1. przedstawienie sobie czegoś z jedno­czesnym dostrzeżeniem stosunku przyna­leżności lub tożsamości;

  2. dokonanie aktu refleksji nad ukła­dem przyporządkowanych sobie przed­stawień;

  3. poznanie zgodności układu treści po­znawczych z obiekty wnym stanem rzeczy;

  4. stwierdzenie albo zaprzeczenie cze­goś, czyli wydanie sądu.

 

Podobne prace

Do góry