Ocena brak

Sąd polubowny

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /01.05.2011

Charakterystyka

Sąd polubowny jest to instytucja niepaństwowa powołana do rozstrzygania spraw cywilnych, w tym gospodarczych. Przepisy kodeksu postępowania cywilnego stwarzają możliwości orzekania przez sąd polubowny w sprawach majątkowych.


Wyrok sadu ma moc prawną równą wyrokowi sądu państwowego i stanowi tytuł egzekucyjny. Po nadaniu mu klauzuli wykonalności staje się on tytułem wykonawczym, a więc podstawa przeprowadzenia postępowania wykonawczego.


Rodzaje

Rodzaje sadów polubownych:

  • ąd polubowny "doraźny", "jednorazowy", ad hoc - ustanawiany by rozstrzygnąć konkretny spór. Powoływany jest przez strony sporu poprzez stosowny zapis, w którym powołują arbitrów, określają zakres ich działania i inne ważne kwestie związane z zakończeniem sporu;
  • stałe, instytucjonalne sądy polubowne - specjalizujące się w rozstrzyganiu spraw danego rodzaju. Posiada on swój statut, regulamin określający formę doboru składu orzekającego i zasady postępowania tegoż sądu.

Zapis na sąd polubowny

Zapis na sąd polubowny rozpoczyna się w momencie sporządzenia umowy o poddanie sporu pod rozstrzygnięcie tegoż sądu. Umowa ta powinna zawierać dokładnie opisany przedmiot sporu oraz stosunek prawny, z którego spór wynikł lub może wyniknąć. Powinna zostać sporządzona na piśmie i podpisana przez obie strony sporu.


Skład

W skład sądu polubownego wchodzą arbitraże, są to osoby fizyczne, które mają pełną dolność do czynności prawnej i korzystające z pełni praw publicznych. Arbitrem nie zostać sędzia państwowy.


Cechy sądów polubownych

Podobne prace

Do góry