Ocena brak

Sąd odrzuca skargę...

Autor /Chris Dodano /09.08.2011

Jeżeli w wyniku przeprowadzonego badania sąd ustali wystąpienie jednej z przeszkód uniemożliwiających nadanie skardze dalszego biegu to wydaje postanowienie o odrzuceniu.

Sąd odrzuci skargę:

  • jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego;

  • wniesiona została po upływie terminu do jej wniesienia;

  • gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi;

  • jeżeli sprawa objęta skargą pomiędzy tymi samymi stronami jest w toku lub została już osądzona;

  • jeżeli jedna ze stron nie ma zdolności sądowej albo jeżeli skarżący nie ma zdolności procesowej, a nie działa za niego przedstawiciel ustawowy;

  • jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.

Oddalenie skargi następuje wówczas, jeżeli sąd skargi nie uwzględnił. Dotyczy to sytuacji, gdy skarga była bezzasadna. 

Podobne prace

Do góry