Ocena brak

Sąd antymonopolowy

Autor /Abdon Dodano /24.11.2011

Przepisy ustawy z 24 luego1990r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym i ochronie interesów konsumentów, oraz ustawy z 10 kwietnia 1997r.-Prawo energetyczne przewidują, że od decyzji organów administracji rządowej właściwych w tych sprawach przysługują środki odwoławcze do Sądu Okręgowego w Warszawie –sądu antymonopolowego. W sprawach przeciwdziałania praktykom monopolistycznym decyzje wydaje Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który jest centralnym organem adm. rządowej bądź dyrektorzy delegatur tego urzędu, a w sprawach z zakresu regulacji gospodarki paliwami i energią decyzje, a zwłaszcza koncesje wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, będący centralnym organem adm. rządowej, bądź dyrektorzy: Oddziału Centralnego w Warszawie i ośmiu oddziałów terenowych.

Sąd antymonopolowy stosuje przepisy kodeksu postępowania cywilnego. Strona wnosi odwołanie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Jeżeli organ adm. rządowej, który wydał decyzję, uzna odwołanie za słuszne, może uchylić lub zmienić swoją decyzji wydać nowa decyzje, od której stronie przysługuje odwołanie. W przeciwnym razie organ, adm. przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu. Sąd antymonopolowy oddala odwołanie, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia.W razie uwzględnienia odwołania sad zaskarżoną decyzję albo uchyla albo zmienia w całości lub w części i orzeka, co do istoty sprawy. Od wyroku sądu antymonopolowego przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego.

Podobne prace

Do góry