Ocena brak

Sąd Antymonopolowy

Autor /Paige Dodano /15.04.2011

 

Sąd Antymonopolowy jest instancją odwoławczą od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów a także od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji, Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego oraz Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Wniesienie odwołania od decyzji Prezesa UOKiK do Sądu wszczyna postępowanie I instancyjne na zasadach postępowania kontradyktoryjnego, uwzględniającego materiał odwoławczy.

Na mocy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 30 grudnia 1998r. w sprawie utworzenia Sądu Antymonopolowego jest nim wydział antymonopolowy utworzony w Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Postępowanie odwoławcze toczy się według przepisów Kpc o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Sąd, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, może uwzględnić bądź oddalić odwołanie, jeśli nie ma podstaw do jego uwzględnienia. W przypadku uwzględnienia odwołania sąd może:

- uchylić zaskarżoną decyzję;

- zmienić ją w całości lub części i orzeka co do istoty sprawy.

W przypadku uchylenia decyzji nie jest możliwe ponowne przekazanie sprawy Prezesowi UOKiK do rozpatrzenia. Istnieje tylko możliwość wszczęcia nowego postępowania i wydania przez Prezesa UOKiK nowej decyzji. Jest on jednak związany oceną prawną wyrażoną w uzasadnieniu do wyroku Sądu uchylającą zaskarżoną decyzję, o ile jednak przy ponownym rozpatrywaniu sprawy nie zostanie ustalony inny stan faktyczny od tego, który był przedmiotem rozpatrywania Sądu Antymonopolowego.

Wyrok Sądu jest orzeczeniem prawomocnym, kończącym postępowanie sądowe w sprawie, od którego przysługuje kasacja do Sądu Najwyższego.

Podobne prace

Do góry