Ocena brak

Rzut jam serca na przednią ścianę klatki piersiowej

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Przedsionek prawy. Część prawą przedsionka od ściany klatki piersiowej oddziela zachyłek żebrów o-ś ród piersiowy przedni prawy, zaś nieznaczną jego część zakrywa również  brzeg przedni płuca prawego. Granica pola rzutu rozpoczyna się u przyczepu mostko-wego 3 lewego żebra, i) kieruje się wpierw w stronę prawą, a następnie 2) bocznie od prawego brzegu mostka ku dołowi do przyczepu 6 żebra prawego. Z tego miejsca granica podąża jako rzut bruzdy wieńcowej 3) skośnie na lewo i ku górze do punktu vvyjscia u przyczepu 3 lewego żebra.

Uszko prawe rzutuje na przyczep mostkowy 3 prawego żebra oraz na 3 przejrzeń międzyżebrową i na odpowiednią część trzonu mostka. Ku tyłowi od niego leży aorta.

Komora prawa. Pole projekcyjne komory prawej i) ze strony prawej i z góry ograniczone jest linią skośną, która rozpoczyna się u przyczepu mostkowego 3 lewego żebra i kończy się u przyczepu 6 żebra prawego. Brzeg lewy pola rzutu tworzy 2) linię słabo wypukłą w stronę lewą, która od przyczepu mostkowego 3 lewego żebra podąża do 5 lewej przestrzeni międzyżebrowej, gdzie kończy się przyśrodkowo od granicy chrząstkowo-kostnej sąsiednich żeber. Dolny brzeg 3) ograniczony jest słabo wypukłą linią biegnącą w stronę prawą od powyższego punktu w 5 lewej przestrzeni międzyżebrowej do przyczepu mostkowego 6 żebra prawego.

Przedsionek lewy. Przedsionek lewy nie przylega do przedniej ściany klatki piersiowej, tylko uszko lewe widoczne jest po stronie bocznej pnia płucnego. Rzut jego pada na 3 lewą chrząstkę żebrową.

Komora lewa. Tylko wąskie pasmo komory lewej bierze udział w wytwarzaniu powierzchni mostkowo-żebrowej serca. Pasmo to przylega ze.strony lewej do projekcji komory prawej i sięga od 3 lewej chrząstki żebrowej do 5 przestrzeni międzyżebrowej. Obejmuje ono koniuszek serca.

Rzut ujść serca na przednią ścianę klatki piersiowej (ryc. 116). Znajomość położenia ujść serca i ich rzutu na przednią ścianę klatki piersiowej ma znaczenie z powodu możności osłuchiwania tonów serca.

1. Pole rzutu ujścia przedsionkowo-komorowego prawego i zastawki trójdzielnej leży na linii, którą możemy przeprowadzić z mostkowego końca 3 lewej chrząstki żebrowej do przyczepu mostkowego 6 prawej chrząstki żebrowej. Rzut ujścia leży do tyłu od mostka w dolnej części tej linii.

2. Pole rzutu ujścia tętniczego prawego i zastawki pnia płucnego leży najbliżej przedniej ściany klatki piersiowej, bezpośrednio do tyłu od przyczepu 3 lewej chrząstki żebrowej do mostka.

Oba ujścia lewej połowy serca leżą głębiej w klatce piersiowej niż ujścia połowy prawej. Najbardziej ku tyłowi leży ujście przedsionkowo-komorowc lewe.

3. Pole rzutu ujścia przedsionkowo-komorowego lewego i zastawki dwudzielnej odpowiada końcowi mostkowemu 3 i 4 lewej przestrzeni międzyżebrowej oraz końcowi 4 żebra, jak również przylegającemu odcinkowi mostka.

4. Pole rzutu ujścia tętniczego lewego i zastawki aorty przypada między pole ujścia tętniczego prawego u góry, a pole ujścia przedsionkowo-komorowego prawego u dołu, znajduje się więc do tyłu od mostka w pobliżu końca mostkowego 3 lewej przestrzeni międzyżebrowej.

Podobne prace

Do góry