Ocena brak

RZEKI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM (rodzaje, zasady korzystania, przykłady)

Autor /Donald Dodano /23.11.2011

Rzeki, które należą do wód śródlądowych państwa, czyli leżą wyłącznie na terytorium jednego państwa pozostają pod ścisłą suwerennością tego państwa.Rzeki międzynarodowe są to wpadające do morza rzeki żeglowne, przepływające przez terytorium więcej niż jednego państwa lub oddzielające dwa państwa.Akt końcowy Kongresu Wiedeńskiego w sprawie rzek międzynarodowych ustanawia wolność żeglugi dla statków handlowych wszystkich państw, pod warunkiem przestrzegania przepisów porządkowych. Pod wpływem szeregu umów regulujących sprawy rzek zawartych w XIX i XX w. wykształciły się pewne zasady odnośnie rzek międzynarodowych:

  • zwierzchnictwo terytorialne należy do poszczególnych państw przybrzeżnych na ich odcinkach

  • państwa przybrzeżne same regulują żeglugę na rzece

  • wolność żeglugi w czasie pokoju dla statków handlowych wszystkich bander (także państw nieprzybrzeżnych)

  • zakaz dyskryminującego traktowania statków i ładunków różnych państw

  • prawo państw przybrzeżnych pobierania opłat w wysokości umożliwiającej pokrywanie kosztów utrzymania rzeki w stanie nadającym się do nawigacji

Szczególne miejsce wśród rzek międzynarodowych zajmuje Dunaj, który został umiędzynarodowiony w 1856r. Później, już po I wojnie światowej, powołano do życia dwie komisje: Europejską Komisję Dunaju (Anglia, Francja, Włochy, Rumunia) oraz Międzynarodową Komisję Dunaju (UK, Francja, Włochy i wszystkie państwa naddunajskie). W 1939r. do trzech mocarstw dołączyła III Rzesza. Nowe uregulowania statusu prawnego Dunaju zawarto w traktatach pokojowych z Bułgarią, Rumunią i Węgrami po II wojnie światowej. Ustalono, że żegluga na Dunaju powinna być swobodna i otwarta dla osób, statków handlowych i towarów wszystkich państw na zasadzie równości, jeśli chodzi o opłaty portowe i żeglugowe oraz warunki żeglugi handlowej. W 1948r. postanowiono o wolności żeglugi i handlu dla statków handlowych i ładunków na Dunaju wszystkich państw, również nieprzybrzeżnych.

Nie dopuszcza się nawigacji na Dunaju okrętów wojennych państw nieprzybrzeznych. Okręty wojenne państw dunajskich mogą przepływać przez odcinki innych państw dunajskich tylko na podstawie dwustronnych porozumień. Dotyczy to całego Dunaju od Ulmu do Morza Czarnego, lecz bez dopływów. Sprawy żeglugi Dunaju są regulowane wyłącznie przez państwa przybrzeżne. Z rzek europejskich charakter międzynarodowy ma również Ren.

Podobne prace

Do góry