Ocena brak

Rządy zgromadzenia, czyli parlament Szwajcarii

Autor /Valdemar Dodano /21.06.2011

Zgromadzenie federalne 

konstytucja powierza sprawowanie najwyższej władzy Federacji i zwierzchni nadzór nad innymi organami państwa (Rada Federalna i federalna administracja, federalne sądy);

•składa się z dwóch izb – Rady Narodowej i Rady Kantonów;

•głównym uprawnieniem jest wybieranie Rady Federalnej (rządu) wg „reguły magicznej”, ale brak uprawnienia do odwołania jej, brak instytucji wotum zaufania i nieufności;

•inne ważne uprawnienia: wydawanie ustaw, wyrażanie zgody na umowy międzynarodowe, funkcje kreacyjne i nadzorcze i dotyczące spraw finansowych;

•wspólne posiedzenia obu izb jako Zgromadzenie Federalne może służyć:przeprowadzeniu wyborów w celu wykreowania określonych organów,rozstrzyganiu sporów kompetencyjnych pomiędzy najwyższymi organami federalnymi,stosowaniu prawa łaski;Rada Narodowa, Rada Kantonów

•równorzędność – cecha podstawowa;

postępowanie legislacyjne może się zacząć w obydwu izbach i do uchwalenia ustawy niezbędne jest zgodne stanowisko obu izb;

•funkcje:ustawodawcza,współkształtowanie polityki zagranicznej oraz nadzorowanie stosunków z zagranicą,finansowo-budżetowe – wydatki, preliminarz budżetowy, sprawozdanie budżetowe,kreacyjna – wybór członków Rady Federalnej, Kanclerza Federalnego (organ Rady Federalnej), sędziów Sądu Federalnego, generała (naczelny dowódca sił zbrojnych w czasie zagrożenia),nadzorcza – nad Radą Federalną, administracją federalną, sądami federalnymi,ustrojowo-gwarancyjne – piecza nad stosunkami pomiędzy Federacją a kantonami, udzielanie gwarancji dla konstytucji kantonów, wyrażanie zgody na zawierane umowy pomiędzy kantonami i kantonów z zagranicą,ochrona bezpieczeństwa zewnętrznego, niezawisłości i neutralności Szwajcarii,militarno-obronne – zarządzenie pełnienia służby czynnej i mobilizacji,rozstrzyganie o ważności inicjatyw ludowych, które doszły do skutku,współdziałanie w planowaniu ważnych czynności państwa,rozstrzyganie konfliktów kompetencyjnych między naczelnymi organami federalnymi,kontrolne – uprawnienia śledcze komisji, zapytania i interpelacje,rozstrzyganie w sprawach ułaskawień i amnestii;

organy wewnętrzne: przewodniczący izb – wybierani na jeden rok bez możliwości reelekcji, komisje – stałe (obecnie po 12) i niestałe, możliwość utworzenia komisji wspólnych, biura rad – planowanie sesji, wybór komisji i delegacji, określanie zakresu ich spraw, kierowanie spraw do nich, Konferencja Koordynacyjna – organ międzyizbowy – ustalanie kolejności spraw podlegających rozpatrzeniu przez Zgromadzenie Federalne wg ich pilności, opracowywanie planów legislacyjnych i kalendarza czynności Zgromadzenia Federalnego, zajmuje się kwestiami stosunków pomiędzy izbami i między izbami a rządem

Podobne prace

Do góry