Ocena brak

Rząd rosyjski

Autor /Jerzy Dodano /21.06.2011

- powołanie rządu zależy w całej rozciągłości od prezydenta, ogólnie rzecz biorąc rząd zależny jest od prezydenta; 

- wg ustaleń konstytucyjnych założeń rząd ma się koncentrować na zarządzaniu i administrowaniu krajem, prowadzeniu polityki gospodarczej i socjalnej, współpracy gospodarczej z innymi krajami;

- szczegółowo uprawnienia rządu wyglądają następująco:

• opracowywanie i przedstawianie Dumie budżetu i zapewnienie jego wykonania,

• przedkładanie Dumie sprawozdania z wykonania budżetu,

• zapewnienie realizacji jednolitej polityki finansowej i monetarnej,

• zapewnienie realizacji jednolitej polityki w zakresie kultury, nauki, edukacji, ochrony zdrowia, ubezpieczeń społecznych i ekologii,

zarządzanie własnością federalną,

• zapewnienie obrony kraju, bezpieczeństwa państwa oraz realizacja polityki zagranicznej,

• zapewnienie praworządności, praw i wolności obywatelskich, chronienie własności i porządku społecznego, zwalczanie przestępczości,

• realizacja innych uprawnień nadanych mu przez konstytucję, ustawy oraz dekrety prezydenckie;

- premiera powołuje prezydent za zgodą Dumy;

- w przypadku trzykrotnego odrzucenia przez Dumą przedstawionych kandydatur na stanowisko premiera rządu, prezydent powołuje premiera oraz rozwiązuje Dumę i zarządza nowe wybory;

- prezydent może zdymisjonować rząd (bez specjalnych przeciwwskazań);

- rząd sam może podać się do dymisji (prezydent może odmówić przyjęcia);

- wotum nieufności może uchwalić Duma prezydent może przyjąć dymisję lub niezgodzić się z decyzją Dumy jeśli w ciągu 3 miesięcy ponownie zostanie przegłosowany taki wniosek, prezydent może przyjąć dymisję rządu lub rozwiązać Dumę;

- w przypadku nie przyjęcia przez Dumę wniosku o wotum zaufania ze strony premiera, prezydent może przyjąć dymisję rządu lub rozwiązać Dumę;w przypadku wyboru nowego prezydenta, rząd składa swe pełnomocnictwa na jego ręce;

Podobne prace

Do góry