Ocena brak

Rząd

Autor /Liliana Dodano /26.03.2011

 

Organami mającymi decydujący wpływ na powołanie i skład rządu są Prezydent i Sejm. Powołanie rządu składa się z kilku etapów:

Etap pierwszy

Powołanie rządu należy do Prezydenta. Desygnuje on premiera i powierza mu misję sformułowania rządu, a następnie powołuje rząd w składzie zaproponowanym przez premiera. Powinno to nastąpić w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniego gabinetu. Prezes Rady Ministrów przedstawia Sejmowi program działania swojego rządu i wnosi o udzielenie wotum zaufania. Uchwała w sprawie wotum zaufania wymaga bezwzględnej większości głosów. Jeżeli rząd nie uzyska wotum zaufania, jego misja się kończy.

Etap drugi

Inicjatywa w sprawie powołania rządu przechodzi w ręce Sejmu. W ciągu 14 dni Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów i proponowany przez niego skład rządu. Wymaga to uchwały podjętej bezwzględną większością głosów. Jeżeli rząd w tym trybie zostanie przez Sejm wybrany, Prezydent jest zobowiązany go powołać. W przeciwnym razie próba kończy się niepowodzeniem.

Etap trzeci

Inicjatywa wraca do Prezydenta. Postępowanie jest takie samo jak w etapie pierwszym, z tym jednak, że w Sejmie do uchwalenia wotum zaufania wystarcza zwykle większość głosów. Jeżeli rząd i w tym przypadku nie uzyska wotum zaufania, jego misja jest zakończona. Zarazem zostaje wyczerpane przewidziane konstytucją postępowanie, mające na celu powołanie rządu. Prezydent skraca wówczas kadencję Sejmu i zarządza wybory.

We wszystkich głosowaniach nad powołaniem rządu konieczny jest udział co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.

Zarówno Prezydent, jak i Sejm nie mogą zdecydować o utworzeniu rządu w innym składzie niż proponowany przez premiera.

Sejm może spowodować dymisję Rady Ministrów, wyrażając jej wotum nieufności. Wymaga to jednak wniosku, zgłoszonego przez co najmniej 46 posłów, imiennie wskazującego nowego kandydata na stanowisku premiera. Jeżeli Sejm uchwali wniosek, premier składa dymisję rządu, Prezydent ją przyjmuje i powierza zgłoszonej przez Sejm osobie misję sformułowania rządu.

Powtórny wniosek może być w zasadzie zgłoszony nie wcześniej, niż po upływie 3 miesięcy od dnia zgłoszenia poprzedniego.

Sejm może też wyrazić wotum nieufności ministrowi. Wniosek w tej sprawie może być zgłoszony przez co najmniej 69 posłów. Prezydent odwołuje ministra, któremu Sejm wyraził wotum nieufności. Uchwalenie wotum nieufności zarówno Radzie Ministrów, jak i ministrowi, wymaga większości głosów ustawowej liczby posłów, tzn. poparcia co najmniej 23 posłów.

Prezes Rady Ministrów może zwrócić się do Sejmu o udzielenie rządowi poparcia poprzez uchylenie wotum nieufności. Wymaga to uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy posłów.

Skład rządu może też ulegać zmianom bez udziału i wyrażania wotum nieufności, niejako w zwyczajnym, roboczym trybie. Polega on na tym, że premier kieruje do Prezydenta wniosek o odwołanie ministra i powołanie na to miejsce innej osoby, a Prezydent jest zobowiązany taki wniosek uwzględnić.

Rada Ministrów podaje się do dymisji w następujących przypadkach:

  1. Po wyborach na pierwszym posiedzeniu Sejmu

  2. W razie nie uchwalenia wotum zaufania

  3. Wyrażenia przez Sejm wotum nieufności

  4. Rezygnacji Prezesa Rady Ministrów

Prezydent przyjmuje wówczas dymisje rządu i powierza mu dalsze sprawowanie obowiązków do czasu utworzenia nowego rządu.

 

Podobne prace

Do góry